Període d'observació de malaltia professional

Temps necessari per a l’estudi mèdic de la malaltia professional quan hi hagi necessitat d’ajornar el diagnòstic definitiu. Si es prescriu la baixa al treball durant aquest període, tindrà una durada màxima de sis mesos, prorrogables per sis més quan s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.