Mutualista

Persona física (empresari) o jurídica (empresa) que té cobertes les contingències professionals dels seus treballadors assalariats amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.