Mutualista

Persoa física (empresario) ou xurídica (empresa) que ten cubertas as continxencias profesionais dos seus traballadores asalariados cunha Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.