Plan de Igualdad Fraternidad-Muprespa

Pla d'igualtat FM

Amb data 22 de desembre de 2010 a Fraternidad Muprespa es va signar el Pla d'igualtat, que constitueix el marc d'actuació en matèria d'igualtat entre dones i homes, per al període 2011-2013.

Les estratègies a seguir per aconseguir els objectius d'igualtat de gènere que proposa el pla són:

  • Igualtat d'oportunitats: Consisteix a establir mesures que, de manera directa i específica, i fins i tot mitjançant l'acció positiva, contribueixin a l'eliminació dels obstacles que puguin existir per garantir el principi d'igualtat
  • Transversalitat: Suposa integrar la perspectiva de gènere a l'hora de dissenyar i executar qualsevol política de l'entitat, implicant tota l'organització
  • Apoderament: Suposa la introducció de mesures que promoguin l'autonomia i enforteixin la posició de les dones al si de l'empresa

En vista de les conclusions obtingudes, de l'anàlisi de situació feta i de les matèries assenyalades a la Llei 3/2007, s'han considerat prioritàries les següents àrees de millora:

  • Accés a l'ocupació: selecció-contractació
  • Sistema de classificació professional i política salarial sistema
  • Desenvolupament i promoció professional
  • Conciliació i coresponsabilitat
  • Prevenció de la persecució laboral i de la violència de gènere
  • Accions de formació
  • Sensibilització en matèria d'igualtat