Plan de Igualdad Fraternidad-Muprespa

Plan de Igualdade FM

Con data 22 de decembro de 2010, en Fraternidad-Muprespa asinouse o Plan de Igualdade, que constitúe o marco de actuación en materia de Igualdade entre mulleres e homes, para o período 2011-2013.

As estratexias que hai que seguir para conseguir os obxectivos de igualdade de xénero propostas polo plan son:

  • Igualdade de oportunidades: Consiste en establecer medidas que de forma directa e específica, e mesmo mediante a acción positiva, contribúan á eliminación dos obstáculos que poidan existir para garantir o principio de igualdade
  • Transversalidade: Supón integrar a perspectiva de xénero á hora de deseñar e executar calquera política da entidade, implicando a toda a Organización
  • Empoderamento: Supón a introdución de medidas que promovan a autonomía e fortaleza a posición das mulleres no seo da empresa

Á vista das conclusións obtidas, da análise de situación realizada e das materias sinaladas na Lei 3/2007, consideráronse prioritarias as seguintes áreas de mellora:

  • Acceso ao emprego: selección-contratación
  • Sistema de clasificación profesional e política salarial do sistema
  • Desenvolvemento e promoción profesional
  • Conciliación e corresponsabilidade
  • Prevención do acoso laboral e da violencia de xénero
  • Accións de formación
  • Sensibilización en materia de igualdade