Sociedade de capital

Sociedade mercantil con ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, constituída por un ou varios socios que achegan diñeiro, bens ou industria.
A responsabilidade dos socios é limitada.
Este tipo de sociedades están reguladas polo texto refundido da Lei de sociedades de capital, RDL 1/2010.
Son sociedades de capital a sociedade de responsabilidade limitada, a sociedade anónima e a sociedade comanditaria por accións.