Tarifes i Cotitzacions

A partir de l'1 de gener del 2007, amb l'entrada en vigor de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, va canviar el sistema de cotització de les empreses a la Seguretat Social i es va crear una nova tarifa de primes per a la cotització per accidents laborals i malalties professionals.

“Amb efectes des de l’1 de gener de 2019 i vigència indefinida, es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2007, que queda redactada d’aquesta manera:

«Un. La cotització a la Seguretat Social dels empresaris, sigui quin sigui el règim d'enquadrament, i, si escau, dels treballadors per compte propi inclosos en el règim especial de treballadors del mar i en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, establert en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, per les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, es durà a terme, a partir de l'1 de gener de 2019, en funció de la corresponent activitat econòmica, ocupació o situació, mitjançant l'aplicació de la tarifa següent, aplicant els criteris que es determinen a continuació:

1. En els períodes de baixa per incapacitat temporal i altres situacions que comportin suspensió de la relació laboral amb obligació de cotització, continuarà sent d'aplicació el tipus de cotització corresponent a l'activitat econòmica o ocupació respectiva.

2. Per determinar el tipus de cotització aplicable en funció del que estableix la tarifa continguda en aquesta disposició, es prendrà com a referència el que preveu el Quadre I per identificar el tipus que aquest quadre assigna pel que fa a l'activitat econòmica principal desenvolupada per l'empresa o pel treballador per compte propi inclòs en el règim especial de treballadors del mar o en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, establert en el règim especial dels  treballadors per compte propi o autònoms, conforme a la Classificació nacional d'activitats  econòmiques (CNAE-2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, i als codis que conté en relació amb cada activitat.

Quan en una empresa concorrin, juntament amb l'activitat principal, una altra o unes altres activitats que s'hagin de considerar auxiliars, el tipus de cotització serà l'establert per a aquesta activitat principal. Quan l’activitat principal de l’empresa concorri amb una altra que impliqui la producció de béns o serveis que no s’integrin en el procés productiu de la primera, amb mitjans de producció diferents, el tipus de cotització aplicable pel que fa als treballadors ocupats serà el previst per a l’activitat econòmica en què aquesta activitat quedi enquadrada.

Quan els treballadors per compte propi facin diverses activitats que donin lloc a una única inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, el tipus de cotització aplicable serà el més elevat dels establerts per a les activitats que dugui a terme el treballador.

3. Malgrat tot el que s'ha indicat en la regla anterior, quan l'ocupació exercida pel treballador per compte d'altri es correspongui amb alguna de les enumerades en el Quadre II, el tipus de cotització aplicable serà el previst en el quadre esmentat per a l'ocupació que es tracti, mentre el tipus corresponent a aquesta ocupació difereixi del que correspongui pel que fa a l'activitat de l'empresa.

A fi de determinar el tipus de cotització aplicable a les ocupacions referides en la lletra «a» del Quadre II, es considerarà «personal en treballs exclusius d’oficina» els treballadors per compte d’altri que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina, encara que es corresponguin amb l’activitat de l’empresa i sempre que aquests treballs es desenvolupin únicament als llocs destinats a oficines de l’empresa.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’