Tarifas y Cotizaciones

Tarifes i Cotitzacions

A partir de l''1 de gener del 2007, amb l''entrada en vigor de la Llei 42/2006 del 28 de desembre, es va canviar el sistema de cotització de les empreses a la Seguretat Social creant una nova tarifa de primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals.

Amb efectes d''1 de gener del 2013 i vigència indefinida, la Llei 17/2012, del 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l''Estat per al 2013 que actualitza les tarifes anteriors (Llei 26/2009) segons es reflecteixen a les taules següents:

Els criteris que determinen el tipus de cotització que aplica a les empreses, segons fixa la Llei 26/2009, de pressupostos generals de l''Estat per al 2010, són:

  • Prendre com a referència allò previst en el Quadre I, quant a l''activitat econòmica principal desenvolupada per l''empresa.
  • Quan a l''empresa es presentin, juntament amb l''activitat principal, una altra o unes altres que s''en hagin de considerar auxiliars, el tipus de cotització serà l''establert per a la dita activitat principal.
  • Quan l''activitat principal de l''empresa es presenti amb una altra que impliqui la producció de béns o serveis que no s''integrin al procés productiu de la primera, disposant de mitjans de producció diferents, el tipus de cotització aplicable respecte als treballadors ocupats, serà el previst per a l''activitat econòmica en què quedi enquadrada.