Prezos e Presupostos

A partir do 1 de xaneiro de 2007, coa entrada en vigor da Lei 42/2006, do 28 de decembro, cambiouse o sistema de cotización das empresas á Seguridade Social creando unha nova tarifa de primas para a cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

“Con efectos do 1 de xaneiro de 2019 e vixencia indefinida, modifícase a Disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de presupostos xerais do Estado para 2007, que queda redactada como segue:

«Un. A cotización á Seguridade Social dos empresarios, calquera que sexa o réxime de encadramento, e, se é o caso, dos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial de Traballadores do Mar e no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, establecido no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, polas continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, levarase a cabo, a partir do 1 de xaneiro de 2019, en función da correspondente actividade económica, ocupación ou situación, mediante a aplicación da seguinte tarifa, segundo os criterios que se determinan a continuación:

1. Nos períodos de baixa por incapacidade temporal e outras situacións con suspensión da relación laboral con obriga de cotización, continuará sendo de aplicación o tipo de cotización correspondente á respectiva actividade económica ou ocupación.

2. Para determinar o tipo de cotización aplicable en función ao establecido na tarifa contida nesta disposición, tomarase como referencia o previsto no seu Cadro I para identificar o tipo asignado neste en razón da actividade económica principal desenvolvida pola empresa ou polo traballador por conta propia incluído no Réxime Especial de Traballadores do Mar ou no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, establecido no Réxime Especial dos  Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, conforme a Clasificación Nacional de Actividades  Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real decreto 475/2007, do 13 de abril, e aos códigos que nesta se inclúen en relación con cada actividade.

Cando nunha empresa concorran, xunto coa actividade principal, outra ou outras que deban ser consideradas auxiliares respecto daquela, o tipo de cotización será o establecido para esta actividade principal. Cando a actividade principal da empresa concorra con outra que implique a produción de bens ou servizos que non se integren no proceso produtivo da primeira, dispoñendo de medios de produción diferentes, o tipo de cotización aplicable con respecto aos traballadores ocupados neste será o previsto para a actividade económica en que a mesma quede encadrada.

Cando os traballadores por conta propia realicen varias actividades que dean lugar a unha única inclusión no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, o tipo de cotización aplicable será o máis elevado dos establecidos para as actividades que leve a cabo o traballador.

3. Non obstante o indicado na regra anterior, cando a ocupación desempeñada polo traballador por conta allea se corresponda con algunha das enumeradas no Cadro II, o tipo de cotización aplicable será o previsto no devandito cadro para a ocupación da que se trate, en tanto que o tipo correspondente a tal ocupación difira do que corresponda en razón da actividade da empresa.

Para os efectos de determinar o tipo de cotización aplicable ás ocupacións referidas na letra «a» do Cadro II, considerarase «persoal en traballos exclusivos de oficina» aos traballadores por conta allea que, sen estar sometidos aos riscos da actividade económica da empresa, desenvolvan a súa ocupación exclusivamente na realización de traballos propios de oficina aínda cando estes se correspondan coa actividade da empresa, e sempre que tales traballos se desenvolvan unicamente nos lugares destinados a oficinas da empresa.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -2

You voted ‘down’