Tipus de cotització

Percentatge o tant per cent que, aplicat sobre la base de cotització, determina la quota o quantitat que cal ingressar a la Seguretat Social.