Tipo de cotización

Porcentaxe legalmente establecida sobre a base de cotización do traballador para calcular a cota para ingresar mensualmente na Tesouraría Xeral da Seguridade Social por parte da empresa ou autónomo.

No ámbito da empresa, hai varios tipos de cotización:
-Continxencias comúns (23,60% a cargo da empresa e 4,70% a cargo do traballador).
-Continxencias profesionais (establecidas segundo o risco da actividade recollida no CNAE e a cargo exclusivo da empresa).
-Horas extraordinarias, desemprego, formación profesional (gran parte aboada pola empresa e outra inferior polo traballador).
-FOGASA (a cargo exclusivo da empresa).

O traballador autónomo cotiza por un tipo de algo máis do 30% por todos os conceptos (continxencias comúns, profesionais, cesamento de actividade e formación profesional).