Equip de Valoració d’Incapacitats

Òrgan col·legiat de caràcter tècnic, integrat en l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), competent per avaluar la incapacitat laboral dels treballadors, en ordre al reconeixement del dret a les prestacions econòmiques per incapacitat permanent i a les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu.
El resultat de l’avaluació de l’Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI) es trasllada al director provincial de l’INSS, mitjançant dictamen-proposta no vinculant, perquè dicti resolució expressa sobre el procediment incoat, que serà immediatament executiva.

Regulat pel Reial decret 1300/1995