Règims especials de la Seguretat Social

Aquells treballadors que, per les característiques diferencials de la seva activitat professional, no es puguin afiliar al Règim General quedaran integrats en algun dels règims especials actuals de la Seguretat Social:

  • Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA)
  • Règim Especial dels Treballadors del Mar (compte d’altri i compte propi)
  • Règim Especial de la Mineria del Carbó