Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

És un servei comú de la Seguretat Social, tutelat pel Ministeri de Treball i Afers Socials, amb personalitat jurídica pròpia, en què, per aplicació dels principis de solidaritat financera i caixa única, s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera del sistema de la Seguretat Social.
La seva qualificació de servei comú es deu al fet que és un organisme encarregat de la gestió de determinades funcions comunes a les diverses entitats gestores del sistema de la Seguretat Social.

Quines competències té?

 • La inscripció d'empreses.
 • L'afiliació, altes i baixes dels treballadors.
 • La gestió i el control de la cotització i de la recaptació de les quotes i altres recursos de finançament del sistema de la Seguretat Social.
 • L'ajornament o el fraccionament de les quotes de la Seguretat Social.
 • La titularitat, la gestió i l’administració dels béns i drets que constitueixen el patrimoni únic de la Seguretat Social, sense perjudici de les facultats que tenen atribuïdes les entitats gestores de la Seguretat Social, les mútues d'accidents de treball i malalties professionals i l'Institut Nacional de Salut.
 • L'organització dels mitjans i el disseny i la gestió dels processos necessaris per a l'ingrés de les quotes i altres recursos financers del sistema de la Seguretat Social.
 • L'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució en el temps i en el territori de les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment aquestes obligacions.
 • L'organització i la gestió del circuit financer que canalitzi les disponibilitats i els moviments relatius als recursos del sistema, conforme a les necessitats de gestió de la Seguretat Social.
 • L'autorització de l'obertura de comptes en institucions financeres destinats a situar fons de la Seguretat Social.
 • La realització de les operacions de crèdit i bestretes de Tresoreria, que, si escau, siguin necessàries.
 • L'elaboració del pressupost monetari.
 • La gestió de la funció reasseguradora d'accidents de treball.
 • La constitució, la gestió i l’aplicació d'un fons d'estabilització financer únic per al sistema de la Seguretat Social.
 • La liquidació dels capitals cost a constituir per part de mútues d'accidents de treball i empreses declarades responsables del pagament de prestacions.
 • La realització de totes les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encarregades pel Ministeri de Treball i Afers Socials.
 • L'adquisició dels immobles necessaris per al compliment de les seves finalitats, en concurs públic, i l'alienació dels que no resultin necessaris, a través del procediment de subhasta pública.