Enfermidades profesionais

Enfermidades profesionais

A Lei Xeral da Seguridade Social define a enfermidade profesional nos seguintes termos: “Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolvemento desta lei, e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.”

 

Para acceder á información sobre as diferentes enfermidades profesionais laborais, introduza "palabras clave" no buscador ou ben navegando a través dos distintos grupos.

 

Cuadro de Enfermedades Profesionales