Organigrama de Fraternidad-Muprespa

As retribucións do director xerente e do resto do persoal que exerza funcións executivas en Fraternidad-Muprespa, que están suxeitas aos límites máximos fixados para cada grupo polo Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades, fixaraas a Xunta Directiva, segundo o disposto polo artigo 71.8 do Texto refundido da Lei xeral da seguridade social (na redacción dada a este pola Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o Texto refundido da Lei xeral da seguridade social, en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social).

O réxime das devanditas retribucións encóntrase pendente de desenvolvemento regulamentario (Disposición final quinta da Lei 35/2014).

Carlos Aranda Martín. Director Xerente

Enxeñeiro Agrónomo pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos pola Universidad Politécnica de Madrid e licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidad Complutense de Madrid.

Foi nomeado director xerente de Fraternidad-Muprespa en maio de 2010. Ata o seu nomeamento ocupaba o cargo de director xeral do Grupo TRAGSA. Funcionario do Estado, desempeñou a súa carreira como directivo en distintos destinos da Administración de España e Europa: Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación; Instituto de Relacións Agrarias; FAO-ONU para a Agricultura e a Alimentación; Embaixada de España en Roma; Representación Permanente de España ante a Unión Europea en Bruxelas; Subdirección Xeral de Industrialización e Comercialización Agroalimentaria.

 

Antero Fernández de la Mela Muñoz. Secretario Xeral

Licenciado en Dereito pola Universidad Complutense de Madrid.

En 1989 foi nomeado director provincial en Valladolid da Mutua Rural de Previsión Social (MUTRAL). En agosto de 1998, pasou a desempeñar o cargo de director adxunto do departamento de Afiliación-Recadación de Fraternidad en Madrid. En 2001, foi nomeado director do departamento de Xestión de Rede de  Fraternidad-Muprespa, ata o seu posterior nomeamento en 2011 como director do departamento do Defensor do Mutualista.

En decembro de 2012 é nomeado secretario xeral da Mutua, cargo que ocupa na actualidade.

 

Esteban Mate de Miguel. Subdirector xeral de Xestión

 

Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidad Autónoma de Madrid. Mestrado en Dirección Estratéxica e Xestión da Innovación (Universidad Carlos III de Madrid). Posgrao en Xestión do Coñecemento (Universitat Oberta de Catalunya) e Curso Superior en Intelixencia de Negocio da Escola de Organización Industrial (EOI).

Tamén posúe estudos de posgrao en materia de saúde, pois obtivo o diploma de Liderado e Transformación en Organizacións Sanitarias en Deusto Business School, impartido no contexto da tripla meta sanitaria.

Inicia a súa carreira profesional en Fraternidad-Muprespa en xaneiro de 2003, no ano 2007 é nomeado director do departamento de Organización e Planificación e, en xullo de 2015, subdirector xeral de Xestión.

Na súa traxectoria profesional, liderou un dos grandes proxectos da Mutua, o Plan Estratéxico Corporativo, base da nova filosofía e forma de traballo, o que lle proporciona unha visión global da entidade que lle permite promover a innovación na xestión da Mutua.

 

Natalia Fernández Laviada. Subdirectora xeral de Prevención, Calidade e Comunicación

 

Licenciada en Dereito (Universidad de Cantabria). Mestrado en Prevención de Riscos Laborais en Seguridade, Hixiene industrial, Ergonomía e Psicosocioloxía (Escola Universitaria Graduados Sociais). Experto Universitario en Organización e Innovación na Xestión de Empresas (Facultade Económicas). Posgrao en Dirección e Xestión de Servizos Sanitarios e Sociais (Facultade Administración de Empresas). Posgrao de Experto en Seguridade Social (Universidade de Castela-A Mancha). Mestrado internacional en Protocolo e Relacións Institucionais (Instituto Europeo de Saúde e Benestar Social).

En 2002 comeza a súa carreira profesional en Fraternidad-Muprespa pasando por admisión, xestor de servizos e directora provincial en Cantabria. En 2011 é nomeada subdirectora xeral de Organización e Rede, e dende 2015 ocupa a Subdirección Xeral de Prevención, Calidade e Comunicación.

Articulista e docente con centos de intervencións en congresos, mesas e foros en materia de seguridade e saúde, diversidade e igualdade, liderado, seguridade social e mutuas.

 

Pedro Serrera Cobos. Subdirector xeral de Sistemas de Información

 

Enxeñeiro Superior de Telecomunicación pola Universidad Politécnica de Madrid. Certified Information Security Manager (CISM) por ISACA. Máster en Dirección Económico-Financeira polo Centro de Estudos Financeiros (CEF).

Ingresou en Fraternidad-Muprespa en 2002, ocupou os postos de director de Desenvolvemento e director do Centro de Sistemas de Información (CIO). En xaneiro de 2011 é nomeado subdirector xeral de Sistemas de Información, e na actualidade é subdirector xeral de Sistemas de Información e Servizos.

A súa traxectoria profesional estivo ligada aos sistemas de información, tanto en consultorías como na propia Mutua.

 

Rafael Doménech Gironi. Director do Centro de Asesoría e Servizos XurídicosRafael Doménech Gironi. Director do Centro de Asesoría e Servizos Xurídicos

Licenciado en Dereito pola Universidad Complutense de Madrid (1970-1975). Colexiado exercente do Ilustre Colexio de Avogados de Madrid dende 1977. Foi letrado da Administración Institucional de Servizos Profesionais e do Fondo de Garantía Salarial.

En 1995 ingresou no departamento de Asesoría Xurídica de La Fraternidad. É director do Centro de Asesoría e Servizos Xurídicos dende 1999.

 

Manuel Porrúa García. Director do Centro de Recursos Humanos e RSCManuel Porrúa García. Director do Centro de Recursos Humanos e RSC.

Grao en Dereito pola Universidad a Distancia de Madrid, licenciado en Investigación e Técnicas de Mercado pola Universitat Oberta de Catalunya e diplomado en Estatística pola Universidad Complutense de Madrid. Master Executive en Recursos Humanos (Garrigues), Senior Professional in Human Resources – International (SPHRi), Mestrado en Xestión da Innovación (La Salle) e Mestrado en Dirección de Sistemas de Información (IDE-CESEM).

Ingresou en Fraternidad-Muprespa no ano 2000 e ocupou diferentes postos no ámbito dos Sistemas de Información ata que, en 2011, cambia á función de Recursos Humanos onde é nomeado director do departamento de Xestión de Recursos Humanos, para pasar en 2013 a ocupar o cargo actual de director do Centro de Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa.

 

Arturo Ruiz Díez. Director Centro Financeiro ContableArturo Ruiz Díez. Director Centro Financeiro Contable.

Enxeñeiro Superior Industrial pola Universidad Politécnica de Madrid.

Iniciou a súa carreira profesional na consultoría de sistemas de información, sempre no ámbito financeiro. En 2004 incorpórase a Fraternidad-Muprespa como director do proxecto do novo sistema de información económica. Foi ocupando posteriormente diferentes postos na Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Servizos. En 2008 foi nomeado director do departamento de Pagamentos, Rexistros Contables e Inventario, e dende outubro de 2019 é director do Centro Financeiro Contable, continuando así o seu vínculo coa área económica no desenvolvemento de sistemas financeiros e a súa integración no sistema de contabilidade da Seguridade Social. 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: 0

You voted ‘down’