Lei de Transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos, así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento.

No Título I da citada Lei no seu artigo 2, somos consideradas entidades da súa aplicación:

“As entidades xestoras e os servizos comúns da Seg. Social, así como as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais colaboradoras da Seg. Social”.

Información institucional

A Información Institucional corresponde ás funcións desenvolvidas polas Mutuas Colaboradoras coa Seg. Social; os servizos que ofrecemos; o Plan Estratéxico Corporativo; O noso Compromiso coa Responsabilidade Social Corporativa e o Patrimonio Inmobiliario de Fraternidad-Muprespa

 

01-Seccion-institucional-ley-transparencia-su-mutua_3.jpg

 

 

Estrutura organizativa

Sección Organizativa Lei Transparencia

Comprende a composición dos Órganos de Goberno e Participación, así como o Organigrama da Mutua.

Información Xurídica

O réxime xurídico de Fraternidad-Muprespa, como Mutua Colaboradora coa Seg. Social, vén establecido nos artigos 80 a 102 do Texto refundido da Lei xeral da Seg. Social, aprobado por Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo Regulamento sobre Colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades profesionais da Seg. Social (actualmente denominadas Mutuas Colaboradoras coa Seg. Social), aprobado por Real decreto 1993/1995, de 7 de decembro e polos Estatutos da Entidade aprobados por Resolución da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social de data 2 de novembro de 2012:

Contacte coa mutua

Sección Contacto Lei TransparenciaSe desexa solicitar máis información, pode dirixirse Á SÚA MUTUA Fraternidad-Muprespa a través do seguinte formulario. FACER CLIC AQUÍ

Dende a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Fraternidad-Muprespa, continuamos traballando para poñer á súa disposición melloras e novos servizos na nosa Oficina dixital.

Se desexa consultar máis información sobre a transparencia nas Mutuas e o Goberno de España, pode seguir os seguintes enlaces:

 

Logotipo del portal de la transparencia del gobierno de España

 

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -5