AENOR

Associació Espanyola de Normalització. Entitat privada, independent i sense ànim de lucre. És l’organisme de normalització reconegut a Espanya encarregat del desenvolupament de normes espanyoles (normes UNE – una norma espanyola). També és entitat certificadora.
Va ser creada per l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, de 26 de febrer de 1986, d’acord amb el RD 1614/1985 i reconeguda com a organisme de normalització i per actuar com a entitat de certificació pel RD 2200/1995, en desenvolupament de la Llei 21/1992.