Comissió de Control i Seguiment

Òrgan de participació dels agents socials, al qual correspon conèixer i informar de la gestió que realitza l’entitat en les diferents modalitats de col·laboració, proposar mesures per millorar-ne el desenvolupament en el marc dels principis i objectius de la Seguretat Social, informar l’avantprojecte de pressupostos i els comptes anuals i conèixer els criteris que manté i aplica la mútua en el desenvolupament del seu objecte social.

Per desenvolupar aquesta tasca, la Comissió disposarà periòdicament dels informes sobre litigiositat, reclamacions i recursos, així com dels requeriments dels òrgans de supervisió i direcció i tutela, juntament amb el seu compliment. Anualment elaborarà una sèrie de recomanacions que seran enviades tant a la Junta Directiva com a l’òrgan de direcció i tutela.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social regularà la composició i el règim de funcionament de les Comissions de Control i Seguiment, previ informe del Consell General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La Comissió estarà composta per un màxim de dotze membres designats per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, així com per una representació de les associacions professionals dels treballadors autònoms. Serà president de la Comissió qui en cada moment ho sigui de la mateixa mútua.

No podrà formar part de la Comissió de Control i Seguiment cap membre de la Junta Directiva, a excepció del president o la persona que treballi per a l’entitat.

Vegeu l’art. 71.5 Llei 35/2014.