Junta Directiva

Òrgan col·legiat al qual correspon el govern directe de la mútua. Estarà composta per entre deu i vint empresaris associats, dels quals el trenta per cent correspondrà a aquelles empreses que tinguin un nombre més alt de treballadors, determinades d’acord amb els trams que s’establiran reglamentàriament, i un treballador per compte propi adherit, tots ells designats per la Junta General. També en formarà part el representant dels treballadors esmentat a l’apartat 2. El nomenament com a membre de la Junta Directiva estarà supeditat a la confirmació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a excepció del representant dels treballadors, i entre els seus membres se’n designarà el president.

És competència de la Junta Directiva la convocatòria de la Junta General, l’execució dels acords adoptats per aquesta, la formulació dels avantprojectes de pressupostos i dels comptes anuals, que haurà de signar el president de l’entitat, així com l’exigència de responsabilitat al director gerent i altres funcions que s’estableixin no reservades a la Junta General. Reglamentàriament es regularà el règim de funcionament de la Junta Directiva i d’exigència de responsabilitat.

Correspon al president de la Junta Directiva la representació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la convocatòria de les reunions a la mateixa i moderar les seves deliberacions. El director gerent mantindrà informat el president de la gestió de la mútua i seguirà les indicacions que aquest, si escau, li imparteixi. El règim d’indemnitzacions que s’estableixi regularà les que corresponguin al president de la mútua per les funcions específiques atribuïdes i que en cap cas no podran superar en conjunt les retribucions del director gerent.

No podrà recaure simultàniament en la mateixa persona més d’un càrrec de la Junta Directiva, ja sigui per si mateixa o en representació d’altres empreses associades, ni podran formar part de la Junta les persones o empreses que mantinguin relació laboral o de serveis amb la mútua, a excepció del representant dels treballadors.

Vegeu l’art. 71.3 Llei 35/2014.