Director gerent

Òrgan que exerceix la direcció executiva de la mútua i a qui correspon desenvolupar els seus objectius generals i la direcció ordinària de l’entitat, sens perjudici d’estar subjecte als criteris i instruccions que, si escau, li imparteixin la Junta Directiva i el president d’aquesta.

El director gerent estarà vinculat mitjançant contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. Serà anomenat per la Junta Directiva, i estarà supeditada l’eficàcia del nomenament i la del contracte de treball a la confirmació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

No podran ocupar el càrrec de director gerent les persones que pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin una activitat remunerada a qualsevol empresa associada a la mútua, ja siguin titulars d’una participació igual o superior al 10 per cent del capital social d’aquelles o bé la titularitat correspongui al cònjuge o fills d’aquell. Tampoc no podran ser designades les persones que hagin estat suspeses de les seves funcions en virtut d’expedient sancionador fins que s’extingeixi la suspensió.

La resta del personal que exerceixi funcions executives dependrà del director gerent, estarà vinculat per contractes d’alta direcció i també estarà subjecte al règim d’incompatibilitats i limitacions previstes per al director gerent.

Vegeu l’art. 71.4 Llei 35/2014.