Junta General

Òrgan de govern superior de la mútua, que estarà integrada per tots els empresaris associats, per una representació dels treballadors per compte propi adherits en els termes que reglamentàriament s’estableixin, i per un representant dels treballadors dependents de la mútua. Mancaran de dret a vot aquells empresaris associats, així com els representants dels treballadors per compte propi adherits, que no estiguin al corrent en el pagament de les cotitzacions socials.

La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any per aprovar l’avantprojecte de pressupostos i els comptes anuals i amb caràcter extraordinari les vegades que sigui convocada per la Junta Directiva, complerts els requisits que reglamentàriament s’estableixin per a la seva convocatòria i celebració.

És competència de la Junta General, en tot cas, la designació i renovació dels membres de la Junta Directiva, ser informada sobre les dotacions i aplicacions del patrimoni històric, la reforma dels Estatuts, la fusió, l’absorció i la dissolució de l’entitat, la designació dels liquidadors i l’exigència de responsabilitat als membres de la Junta Directiva. Vegeu l’art. 71.2 Llei 35/2014.

Tots els mutualistes o empresaris associats tenen el dret d’assistència i participació en la Junta General amb els requisits legalment establerts.

El paper de l'empresa associada en el govern de la Mútua