Incapacitat permanent total

La que inhabilita el treballador per a la realització de totes les tasques o de les tasques fonamentals de la seva professió habitual, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent. Dóna dret a una prestació del 55% de la base reguladora, si bé, en determinades circumstàncies, es pot incrementar en un 20%, a partir dels 55 anys.