Sol·licitud de Cessament d’activitat del treballador autònom (CATA) per COVID-19

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

A Fraternidad-Muprespa som conscients de l’impacte que està tenint la crisi del coronavirus COVID-19 en totes les famílies i negocis, de manera que donarem totes les facilitats perquè pugui sol·licitar les prestacions que han anat sorgint en resposta a les necessitats sobrevingudes.

El dia d’ahir es va publicar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. A l’article 17 es crea una nova “Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19”.

CANALS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Atès que, en compliment del que estableix el protocol de l’estat d’alarma, els nostres centres estan tancats o amb el personal necessari mínim, s’han habilitat dos canals perquè pugueu gestionar aquesta nova prestació:

 • Canal 1. Oficina Digital: si ja sou usuari d’aquesta via o us voleu donar d’alta, podreu sol·licitar en línia aquesta prestació. La vostra sol·licitud s’assignarà a un gestor personal i es tractarà de resoldre en un termini ràpid.

ACCÉS A L’OFICINA DIGITAL

 • Canal 2. Bústia de correu: a la llista següent podreu comprovar, en funció del centre que tingueu més a prop, el correu electrònic al qual fer arribar la sol·licitud i la documentació annexa. La vostra sol·licitud serà analitzada com més aviat millor pels nostres gestors.

QUI POT SOL·LICITAR AQUESTA NOVA PRESTACIÓ?

 1. Treballadors autònoms que hagin hagut de tancar el seu negoci (obert al públic), en compliment de les restriccions operades per l’estat d’alarma, i que no poguessin continuar la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància.
  • Exemples inclosos: cafeteries, restaurants, botigues de roba, ferreteries...
  • Exemples no inclosos: botigues en línia, mercats, gestories (tret que acreditin la impossibilitat de teletreballar), farmàcies, òptiques... 
 2. Treballadors autònoms que, fins i tot podent mantenir obert el negoci, acreditin un descens en els seus ingressos de l’últim mes superiors al 75 % dels que van tenir, de mitjana, el darrer semestre.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?

En tots els casos, cal presentar:

 • Model de sol·licitud de prestació per cessament d’activitat (està disponible el formulari en línia a la nostra Oficina Digital i en format .PDF al nostre web).
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport.
 • Fotocòpia o fotografia dels tres últims butlletins de cotització.
 • Certificat de la TGSS d’estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Model 145 IRPF - Comunicació de dades al pagador.
 • En el cas de declarar fills a càrrec, fotocòpia o fotografia del llibre de família.

Al llarg de la tramitació del vostre cas, es podria requerir més documentació.
 
En el primer dels supòsits (tancament del negoci obert al públic), heu de presentar la sol·licitud de prestació per cessament d’activitat informant l’apartat 6 d’aquesta manera:
 

Tancament de negoci obert al públic

Emplenant els camps en vermell segons correspongui.

En el segon dels supòsits (pèrdues d’ingressos superiors al 75 % l’últim mes respecte a la mitjana del darrer semestre), heu de presentar la sol·licitud de prestació per cessament d’activitat informant l’apartat 6 d’aquesta manera:

Pèrdues d’ingressos superiors al 75 % l’últim mes respecte a la mitjana del darrer semestre.

La data de cessament de l’activitat serà l’últim dia del mes en què estigui acreditant la disminució del 75 % dels ingressos respecte a l’últim semestre, i heu d’emplenar les dades en vermell segons correspongui.

A més, en aquest segon supòsit, cal remetre addicionalment:

 • Model 130 - dels quatre trimestres del 2019.
 • Model 131 - de l’últim trimestre del 2019.
  • Compte de pèrdues i guanys desglossat mes a mes de tot l’any 2019.
  • Compte de pèrdues i guanys desglossat de gener, febrer i març del 2020.
    

 

 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -1

You voted ‘down’