Orfandat

Pensió que perceben els fills del causant mort, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la seva filiació, i els aportats al matrimoni pel cònjuge que sobreviu, sempre que en aquell moment tinguin menys de 18 anys (o de 22 i 24 anys, en determinats supòsits) o estiguin incapacitats per al treball i que el causant hagués cobert el període de cotització exigit en relació amb la pensió de viduïtat.

Compatibilitats/Incompatibilitats.
La pensió d'orfandat és compatible amb qualsevol renda de treball de qui sigui o hagi estat cònjuge del causant, o del mateix orfe, i també, si escau, amb la pensió de viduïtat que percebi. Això no obstant, reconegut el dret a la pensió d'orfandat o, si escau, perllongat el seu gaudi, queda en suspens quan l'orfe beneficiari dugui a terme un treball per compte aliè o propi, en virtut del qual obtingui uns ingressos que, en còmput anual, siguin superiors al 75% del salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment, també en còmput anual, cas en el qual es produeixen els efectes següents:
 • Si l'orfe té menys de 18 anys o té reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, la pensió s'abonarà amb independència de la quantia dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.
 • Si l'orfe té més de 18 anys, no incapacitat, la pensió d'orfandat se suspendrà:
  • En la data que faci 18 anys, únicament, en els casos en què els ingressos derivats del treball que dugui a terme el menor, no incapacitat, superin el límit establert.
  • Des del dia següent a aquell en què iniciï un treball per compte aliè o propi (sempre que els ingressos obtinguts superin el límit establert), o des del moment en què els ingressos que s’obtinguin superin aquest límit.
 • El dret a la pensió es recuperarà quan s'extingeixi el contracte de treball, cessi l'activitat per compte propi o, si escau, finalitzi la prestació per atur, incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o maternitat o, en els supòsits en què es continuï en la realització d'una activitat o es percebi una prestació, quan els ingressos derivats d'un cas o l’altre no superin els límits establerts.
 • Els orfes, amb dret a pensió d'orfandat, que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, i percebin una altra pensió de la Seguretat Social en raó de la mateixa incapacitat, hauran d'optar per una de les dues.
 • La percepció de la pensió és incompatible amb el desenvolupament d'un lloc de treball del sector públic. La percepció de la pensió quedarà en suspens pel temps que duri el desenvolupament en aquest lloc, sense que això n'afecti les revaloracions.
 • A partir de l’1-1-04, si el causant no es trobés en alta o en situació assimilada a la d'alta en la data de la defunció, serà incompatible amb el reconeixement d'una altra pensió d'orfandat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, tret que les cotitzacions acreditades en cadascun dels règims se superposin, com a mínim, durant 15 anys.
Extinció.
 1. Perquè es fa 18 anys (tret que, en aquell moment, tingués reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa) o, si escau, els nous límits d'edat als quals es fa referència a l'apartat beneficiaris.
 2. Per cessament en la incapacitat que li atorgava el dret a la pensió.
 3. Per adopció.
 4. Perquè contrau matrimoni.
 5. Per defunció.
 6. Perquè es comprova que el treballador desaparegut en accident no va morir.
Si en extingir-se la pensió, per alguna de les quatre primeres causes, el beneficiari no n’ha meritat 12 mensualitats, li serà lliurada d'una sola vegada la quantitat necessària per completar-les.
La mateixa regla serà d'aplicació quan el beneficiari no hagi arribat a meritar cap quantitat de la pensió d'orfandat abans d'arribar a l'edat límit per ser-ne perceptor, perquè l’ha sol·licitada en data posterior al compliment d’aquesta edat, sempre que en la data del fet causant hagi reunit les condicions per ser-ne beneficiari.