Prestacións económicas por incapacidade temporal.

Todo traballador en situación de baixa médica ten dereito á percepción dun subsidio económico (prestación por IT) durante todo o tempo que se encontre nesta situación. O soporte documental que xera o dereito a tal subsidio é tanto o parte de accidente, o parte de baixa e os partes de confirmación, sen os cales ningún traballador terá dereito á prestación.