Invalidez

Poden ser constitutivas desta situación as deficiencias previsiblemente permanentes de carácter físico ou psíquico, conxénitas ou non, que anulen ou modifiquen a capacidade física, psíquica ou sensorial dos que as padecen, e que poden dar dereito a unha pensión cuxa contía é fixada na correspondente lei de Orzamentos Xerais do Estado de cada ano.