Toxicoloxía laboral

Ciencia interdisciplinaria que se ocupa da natureza e os mecanismos dos efectos tóxicos producidos polas substancias químicas no ambiente laboral ou xeral. Considerando toxicidade como a capacidade que teñen algunhas substancias de provocar efectos nocivos sobre o individuo.