Hixiene Industrial

É a técnica preventiva que estuda os contaminantes físicos, químicos e biolóxicos presentes no medio de traballo, que poden causar alteracións reversibles ou permanentes na saúde (enfermidades profesionais).