Revisió de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat regulades a l’art. 17 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març

El març de 2020 van entrar en vigor diverses mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, entre elles una prestació extraordinària de cessament d’activitat (d’ara endavant, PECATA) destinada als treballadors per compte propi que es veiessin obligats a suspendre la seva activitat, per la declaració de l’estat d’alarma, o bé que hagués experimentat una reducció en la seva facturació de, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

Per la urgència i necessitat que existia de fer arribar aquestes prestacions a les llars dels treballadors que les necessitaven, es va dur a terme un reconeixement provisional de les mateixes, supeditant el reconeixement definitiu a una posterior revisió per part de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

Finalitzades totes les mesures preventives relacionades amb la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19, en Fraternitat-Muprespa hem iniciat la revisió de les PECATA que es van reconèixer provisionalment.

La revisió de les PECATA s’està duent a terme verificant dos escenaris: d’una banda el compliment dels requisits d’accés i per una altra la comprovació dels imports abonats. Si durant aquestes verificacions hagués sorgit alguna incidència, li haurem enviat un escrit amb l’assumpte: “tràmit d’audiència” en el qual li detallem les incidències detectades i li atorguem un termini de 15 dies hàbils (és a dir, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius) per poder fer al·legacions o aportar documentació que permetin aclarir o solucionar la incidència detectada.

El canal recomanat per respondre al tràmit d’audiència: fraternidad.com/RevisionPECATA

Superat l’esmentat termini, procedirem a emetre una resolució definitiva amb la informació que s’hagi recollit i obrir-la a l’expedient de la seva prestació. Aquestes resolucions podran ser de tres tipus:

a) Resolució que elevi a definitiu l’acord provisional: s’emetrà quan durant la revisió s’hagin aclarit els dubtes, no detectant-se cap incidència i es declari que les prestacions abonades han estat correctes.

b) Resolució que anul·li l’acord provisional: s’emetrà quan durant la revisió s’hagin detectat incidències que impedeixen l’accés a la prestació i que no han estat solucionades o justificades documentalment durant el tràmit d’audiència. En aquests casos les prestacions abonades es declararan com a indegudament percebudes i se li reclamaran.

c) Resolució que modifiqui l’acord provisional: s’emetrà quan durant la revisió s’hagi verificat el compliment dels requisits per accedir a la prestació, però s’hagin detectat incidències en l’import total de la prestació abonada i durant el tràmit d’audiència no s’hagin aclarit les esmentades diferències. En aquests casos es reconeixerà el dret a accedir a la prestació, però es reclamaran les diferències en l’excés de les prestacions abonades.

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Com realitzar el tràmit d’al·legacions?

Qualsevol mitjà de notificació serà admès per presentar les al·legacions que consideri oportunes. No obstant això, des de Fraternitat-Muprespa li recomanem que realitzi l’esmentat tràmit en línia a través de la nostra Oficina Digital: fraternidad.com/RevisionPECATA

Les al·legacions rebudes per aquest mitjà li facilitaran un justificant de recepció immediat i la possibilitat de fer seguiment en línia de l’estat de tramitació. A més, les al·legacions rebudes per aquest mitjà es resoldran amb caràcter preferent.

No obstant això, també pot fer-nos arribar les seves al·legacions per qualsevol altre mitjà (recomanant que sigui un mitjà que acrediti fefaentment el lliurament).

Consulti l’adreça del seu centre de gestió més proper: fraternidad.com/centros.

Si és vostè l’assessor del treballador per compte propi i disposa d’usuari d’Oficina Digital, li recomanem que realitzi el tràmit d’al·legacions accedint a través del següent enllaç: fraternidad.com/oficinadigital

En qualsevol altre cas, si encara no disposa d’usuari d’Oficina Digital, podrà realitzar el tràmit d’al·legacions a través de la següent adreça: fraternidad.com/RevisionPECATA

Una vegada hagi accedit a la nostra Oficina Digital, podrà remetre’ns les seves al·legacions seguint els passos descrits en aquest manual.

2. Incidències relacionades amb l’accés a la prestació

Durant la revisió s’analitzaran els següents punts:

a) Estar donat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social en el moment d’iniciar-se la meritació de la PECATA i, en tot cas, anteriorment al 14 de març de 2020.

b) Estar al corrent de les quotes amb la Seguretat Social en el moment d’iniciar-se la meritació de la PECATA.

c) Que l’activitat desenvolupada (segons el CNAE) estigui enquadrada dins d’algun dels supòsits d’accés a la prestació. És a dir, que l’activitat es trobi entre les expressament suspeses per la declaració de l’estat d’alarma o entre aquelles que s’entén que acrediten una reducció de la facturació, almenys del 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior (ja que la TGSS ha indicat que compleixen el criteri que el número mitjà diari de treballadors amb activitat afiliats al sistema de la Seguretat Social en aquest CNAE, expressat a quatre dígits, durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d’un 7,5% al número mitjà diari corresponent al segon semestre de 2019).

S’ha de començar aclarint que l’afiliació a la Seguretat Social és competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i que la Mútua únicament pot accedir a verificar la informació, però no pot modificar-la.

Dins dels actes de comprovació en la revisió de les PECATA, la Mútua ha accedit a verificar la situació d’afiliació que, avui dia, consta en TGSS per a la data d’accés a la prestació. Podria ser que des que va sol·licitar la prestació hi hagi hagut alguna modificació en la seva afiliació que afectés el reconeixement provisional que se li va fer.

En aquests casos haurà de sol·licitar a la TGSS un certificat en el qual s’indiqui que a 14/03/2020 es trobava donat d’alta en el Règim Especial i que l’esmentada alta no ha estat revocada posteriorment. Alternativament, seria suficient que la TGSS regularitzés la informació a la seva base de dades i des de la Mútua accediríem a verificar-ho directament.

En tot cas, sempre podrà aportar qualsevol documentació admesa en dret que consideri que pot acreditar el requisit d’alta en el Règim Especial.

En primer lloc, hem d’indicar que la informació del deute s’ha obtingut de les bases de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i que la Mútua únicament té accés de consulta a les esmentades dades, no podent aclarir, ni modificar l’esmentada informació.

Per acreditar la inexistència del deute existeixen les següents alternatives:

 • Aportar un certificat de la TGSS que acrediti que en la data 14/03/2020 es trobava al corrent de tots els deutes amb la Seguretat Social.
 • Aportar una resolució de la TGSS d’ajornament del deute que pogués tenir a 14/03/2020. L’esmentada resolució haurà de ser prèvia al 14/03/2020 i acompanyar-se de la documentació que acrediti haver complert, en el període 14/03/2020 a 30/06/2020, amb els períodes d’amortització indicats en l’esmentada resolució.
 • Si durant el percebo de la PECATA va rebre una invitació al pagament de les quotes degudes, podrà aportar la documentació que justifiqui que es va posar al corrent de les esmentades quotes en els 30 dies següents a la seva recepció.

  En cas contrari, se li haurà realitzat l’esmentada invitació juntament amb el tràmit d’audiència i, per tant, disposarà de 30 dies naturals per abonar tot el deute, previ a 14/03/2020, que mantigués amb la Seguretat Social. En cas de saldar l’esmentat deute, haurà d’aportar justificant de l’ingrés del deute i certificat de la TGSS de trobar-se al corrent de pagament a 14/03/2020.

  Important: A efectes de posar-se al corrent de pagament del deute anterior a 14/03/2020 no tindrà cap efecte el reconeixement d’un ajornament de deute posterior a l’esmentada data (únicament l’abonament efectiu del deute tindrà eixe efecte).

En tot cas, sempre podrà aportar qualsevol documentació admesa en dret que consideri que pot acreditar que es trobava al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Quan en el tràmit d’audiència s’indica que el motiu de sol·licitud no es troba prou justificat, significa que:

a) Si va sol·licitar la prestació per suspensió de la seva activitat:

En aquest cas, durant la revisió de la seva prestació s’ha observat que el Codi Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) de l’activitat en la qual es trobava donat d’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) no es trobava inclòs dins dels que s’han considerat obligats a suspendre l’activitat (ja sigui per una normativa estatal, autonòmica o local).

Podrà justificar l’accés a la prestació aportant la norma que considera que li impedia de continuar amb la seva activitat, indicant expressament l’apartat concret que considera que li era d’aplicació. En aquest cas, juntament amb la documentació, li recomanem que expliqui amb les seves pròpies paraules els motius que considera li obligaven a suspendre la seva activitat.

Tingui en compte, que la suspensió voluntària de l’activitat no és motiu per accedir a la prestació per aquesta via, si aquest fora el cas li recomanem que en les al·legacions valori sol·licitar l’accés per la via de reducció de la facturació.

b) Si va sol·licitar la prestació per reducció de la seva facturació:

En aquest supòsit, durant la revisió de la seva prestació s’ha observat que el Codi Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) de l’activitat en la qual es trobava donat d’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social no es trobava inclòs dins dels que es presumeixen complir l’esmentada reducció (activitats que van experimentar una reducció de més d’un 7,5% en el número mig diari de treballadors amb activitat afiliats al sistema de la Seguretat Social, durant el període de percepció de la prestació, en relació amb el segon semestre de 2019 -Disposició addicional segona del Reial Decret Llei 3/2021, de 2 de febrer-).

Conseqüentment, en el tràmit d’audiència, deurà indicar el mes en què s’acredita la reducció de, almenys el 75%, en relació amb la mitjana dels sis mesos naturals anteriors* i aportar la documentació fiscal i comptable que permeti tal comprovació.

 (*) Aclariments al període de comparació dels 6 mesos naturals anteriors que indica la norma:
1) La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha establert un criteri en el qual s’indica, que l’autònom podrà triar el període que més l’afavoreixi de les següents opcions: l’últim semestre de 2019 (juliol – desembre) o els sis mesos naturals anteriors al mes en què ha d’acreditar la reducció de facturació.
2) Aquells autònoms que s’haguessin donat d’alta en el règim especial posteriorment a l’1 de juliol de 2019, no podran comparar amb el segon semestre de 2019 i hauran necessàriament de fer-ho amb els 6 mesos naturals anteriors al de reducció. Addicionalment, aquells que no haguessin estat d’alta en els 6 mesos naturals anteriors, se’ls compararà únicament amb la mitjana mensual dels mesos en què haguessin estat donats d’alta (anteriors al de reducció).
3) El mes en què s’acrediti la reducció de facturació no haurà de ser necessàriament l’anterior a la data de presentació de la sol·licitud, sinó aquell en què l’autònom realment pugui acreditar la reducció de la facturació.
4) Per als autònoms de determinades activitats artístiques i el període de campanya en activitats estacionals agràries i pesqueres, es tindrà en compte la mitjana mensual des de març de 2019 a febrer de 2020.

Podrà justificar l’accés a la prestació aportant el següent formulari:

3

 

Aquest formulari, en funció de la modalitat de tributació, del mes en què acrediti la reducció de facturació i del període de comparació elegit per contrastar-la, haurà d’anar acompanyat de la següent documentació:

Taula contingutTaula contingut
1   Mes en què s’acredita la reducció de facturació exigida en la norma. Normalment coincidirà amb el mes dels efectes de la prestació, però si no pogués acreditar la reducció l’esmentat mes, però sí en algun dels mesos posteriors, podrà indicar aquell en què es presentin els requisits.
2   No hauran d’aportar aquests models aquells autònoms exempts de presentar el IVA.
3   Els societaris no hauran d’aportar aquests models. Al seu lloc hauran d’aportar documentació que acrediti la seva vinculació amb la societat (llibre de socis o accions nominatives registrat al registre mercantil, escriptures de la societat o qualsevol mitjà de prova admès en dret).
4   La informació comptable que es presenti haurà de reflectir els subtotals de la facturació per cada un dels mesos indicats en el període.
Si el mes en què s’acredita la reducció de facturació fos el març el 2020, s’haurà de subdividir en dos subtotals, el corresponent a la facturació entre l’1 i 13 de març i el corresponent a la facturació entre el 14 i 31 de març.
Si bé podrà presentar-se com a informació comptable qualsevol mitjà de prova admès en dret (llibre registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre registre de vendes i ingressos, etc.) es recomana facilitar aquesta informació comptable en el model Excel adjunt a la declaració jurada.
5   En Territoris Forals s’hauran d’aportar totes les declaracions de IVA de l’any i el model 390 anual.

Alternativament a les vies anteriors, també podrà justificar l’accés a la prestació a través de les següents opcions:

 • Al·legant i acreditant documentalment que l’activitat que es desenvolupava i justificava el seu enquadrament en el Règim Especial era diferent de la que la Mútua ha avaluat en la seva revisió.
  En aquest cas haurà de regularitzar la seva situació en la TGSS i aportar la següent documentació:
  • Document de la TGSS que acrediti la nova activitat i que inclogui al període 14/03/2020 a 30/06/2020.
  • Impost d’activitats econòmiques de l’any 2020.
  • Qualsevol altre document admès en dret que acrediti o avali l’exercici de l’activitat que pretengui al·legar-se.
 • Sol·licitant-ne en les al·legacions una NOVACIÓ en el motiu de sol·licitud de la prestació. És a dir, si va sol·licitar la prestació per “Suspensió” i la seva activitat no es trobava entre les que es van veure obligades a suspendre l’activitat per exigència d’una norma, podrà sol·licitar que s’avaluï la seva sol·licitud per “Reducció” de la facturació, i viceversa. En ambdós, casos juntament amb aquesta sol·licitud de novació haurà d’aportar la documentació que acrediti l’accés pel nou motiu.
  Tingui en compte que l’abast de la prestació per motiu de “Reducció” és una mica menor que a causa de “Suspensió” ja que en la data d’inici de la prestació no serà sempre el 14/03/2020 (dependrà de la data en què se sol·licités la prestació i del mes en què es verifiqui la reducció de la facturació) ni finalitzarà sempre el 30/06/2020 (ja que si va causar baixa en el règim especial abans de l’esmentada data, s’extingiria la prestació l’esmentat dia). És important comptar amb aquesta diferència ja que si bé la novació pot ser que li faciliti l’accés a la prestació i ja no se li reclami el total de les quantitats abonades, pogués ser que igualment se li hagués de reclamar una part (pels motius ja exposats).

3. Incidències relacionades amb l’import de la prestació rebuda

Existeixen diversos motius que poden donar lloc a que se li hagi abonat una prestació superior a què li va haver d’haver correspost. Entre ells els més habituals estan els següents:

a) Solapament amb altres prestacions de Seguretat Social: la prestació PECATA no és compatible amb el percebo d’altres prestacions de Seguretat Social que, al seu torn, no fossin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat per compte propi. Si durant el percebo de la PECATA també es va beneficiar d’altres prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, naixement i cura del menor -antiga maternitat/paternitat-, risc durant l’embaràs o lactància natural, incapacitat permanent, jubilació...) els dies en què coincidissin ambdues prestacions simultàniament, li seran descomptats i reclamats de la prestació PECATA.

b) Diferència en la modalitat de prestació abonada: la PECATA tenia dues modalitats de protecció: prestació (per a aquelles persones que haguessin cotitzat 12 o més mensualitats a la cobertura de Cessament d’activitat immediatament anteriors al 14/03/2020) i subsidi (per als que no comptessin amb aquestes 12 mensualitats). A causa de les dificultats d’accés a la informació en el primer període de la pandèmia, van poder reconèixer-se PECATA en una modalitat diferent a què realment li hagués correspost. Si aquest fos el cas, en la revisió, s’hauria procedit a recalcular conforme a la modalitat correcta i se li reclamarien les diferències que poguessin existir.

c) Diferències en la base reguladora. A causa de les dificultats d’accés a la informació en el primer període de la pandèmia, van poder reconèixer-se PECATA amb una base reguladora superior a què realment hagués correspost. Si durant la revisió s’hagués detectat aquesta diferència, s’hauria procedit a recalcular la prestació conforme a la base reguladora correcta i se li reclamarien les diferències que poguessin existir.

d) Diferències en els dies de prestació abonada. Si durant la revisió es detectés que es va abonar la prestació durant més dies dels que li haguessin correspost, es recalcularia la prestació i se li reclamarien les diferències. Les diferències en dies d’abonament de prestació poden deure’s a períodes encavalcats amb altres prestacions, a prestacions reconegudes per “reducció de la facturació” que s’haguessin abonat posteriorment a la data de baixa en el règim especial (quan aquesta s’hagués produït anteriorment al 30/06/2020) o que s’haguessin reconegut anteriorment a la data que hagués correspost en funció de la data de presentació i/o del mes en què s’acredités la reducció de la facturació.

Quan en el tràmit d’audiència s’indica que s’han detectat incidències en la data d’inici de la prestació, significa que durant la revisió de la PECATA s’ha determinat que es va iniciar l’abonament de la prestació en una data anterior a què va haver d’haver correspost (en funció de la informació obrant a l’expedient).

La data d’inici de la PECATA depenia de diversos factors:

 • El motiu de la sol·licitud: suspensió de l’activitat o reducció de la facturació.
 • La data d’entrada en vigor de la norma que obligava a suspendre l’activitat.
 • El mes en què s’acredités la reducció de la facturació.
 • La data de presentació de la sol·licitud.
 • La finalització de prestacions de la Seguretat Social que pogués estar percebent en reconèixer-se-li provisionalment el dret a la PECATA i que fos incompatible amb l’exercici de l’activitat per compte propi.

En el cas en el qual el motiu de sol·licitud de la PECATA hagués estat la suspensió de l’activitat, la data d’inici de la prestació serà la data d’entrada en vigor de la norma que expressament impedeixi de continuar amb la seva activitat. Per regla general aquesta data serà el 14 de març de 2020, per a la major part de les activitats que van ser suspeses per la declaració de l’estat d’alarma; però podria ser que la seva activitat se suspengués expressament per una norma de publicació posterior, com poguessin ser les activitats relacionades amb la perruqueria o els lloguers turístics o altres que van ser regulades en normes autonòmiques o locals.

Al contrari, si el motiu de la sol·licitud de la PECATA hagués estat per reducció de la facturació, la data d’inici de la prestació, coincidia amb el primer dia del mes en què s’acrediti l’esmentada reducció de facturació, tret que les pèrdues s’acreditin el mes de març, en el cas del qual la prestació es meritaria a partir del 14/03/2020. En aquest sentit la norma preveu el mes en què s’acredita la reducció és l’immediatament anterior al mes en què es va presentar la sol·licitud (tret de les sol·licituds presentades el mateix mes de març, que s’entenen referides al mateix mes).

Podrà justificar l’accés a la prestació des d’una data diferent a la calculada per la Mútua en la revisió de la PECATA, aportant la següent documentació:

 • Si va sol·licitar la prestació per “suspensió de l’activitat”: podrà aportar la normativa (estatal, autonòmica o local) que expressament li impedia continuar desenvolupant la seva activitat. També podrà aportar qualsevol documentació admesa en dret que acrediti la impossibilitat manifesta o de força major, aliena a la normativa enunciada anteriorment, que li va impedir continuar amb la seva activitat. En aquest últim cas, en la documentació aportada haurà de constar expressament la data a partir de la qual es va produir l’esmentada suspensió forçosa.
 • Si va sol·licitar la prestació per “reducció de la facturació”: podrà al·legar els motius pels quals entengui que existeixi un error el mes en què la Mútua ha valorat la reducció de facturació. Per exemple, aportant el justificant de presentació de la sol·licitud. (veure FAQ 2.4.b).

Quan en el tràmit d’audiència s’indica que s’han detectat incidències en la data d’acabament de la prestació, significa que durant la revisió de la PECATA s’ha determinat que es va finalitzar l’abonament de la prestació en una data posterior a què va haver d’haver correspost (en funció de la informació obrant a l’expedient).

Les principals causes que poden suposar diferències en la data d’acabament de la prestació són les següents:

 • Haver sol·licitat la PECATA per “reducció de la facturació” i haver-se donat de baixa en el règim especial abans del 30/06/2020 i que la Mútua hagués continuat abonant la prestació després de l’esmentada data de baixa.
 • Haver estat beneficiari d’una altra prestació de Seguretat Social -incompatible amb la feina per compte propi- fins al 30/06/2020 o més enllà i haver percebut simultàniament la PECATA.

Podrà justificar l’accés a la prestació fins a una data diferent a la calculada per la Mútua en la revisió de la PECATA, aportant qualsevol documentació admesa en dret que desvirtuï els fets anteriorment exposats, com per exemple:

 • Informe de la vida laboral actualitzat, o certificat de la TGSS, en el que consti que no va causar baixa en el règim especial de la Seguretat Social en el període 14/03/2020 a 30/06/2020.
 • Certificat de l’INSS en el qual es declari no haver percebut prestacions de la Seguretat Social incompatibles amb la feina per compte propi en el període 14/03/2020 a 30/06/2020.

Si en el tràmit d’audiència s’ha indicat que s’han detectat possibles solapaments de prestacions de la Seguretat Social, és perquè en la informació facilitada a les Mútues per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) s’ha detectat que ha estat beneficiari d’alguna altra prestació de la Seguretat Social incompatible amb la feina per compte propi.

Atès que la Mútua no pot verificar autònomament aquesta informació, per desvirtuar la mateixa haurà d’aportar juntament amb les seves al·legacions un certificat emès per l’INSS on s’informin les prestacions de Seguretat Social que hagi pogut percebre en el període 14/03/2020 a 30/06/2020 indicant clarament: tipus de prestació, data d’inici i data de finalització.

En el cas que no hagués estat beneficiari de cap prestació haurà d’aportar certificat de l’INSS que expressament indiqui que no ha percebut cap prestació de Seguretat Social en el període 14/03/2020 a 30/06/2020 (exceptuant, òbviament, la PECATA).

Si pertanyés al Règim Especial del Mar serà necessari, en tot cas, un certificat de l’Institut Social de la Marina en el qual expressament s’indiqui que no va ser beneficiari de les ajudes per paralització de flota en el període 14/03/2020 a 30/06/2020 o, si les va rebre, les dates exactes en les quals les va rebre (inici i finalització de l’ajuda).

Quan en el tràmit d’audiència s’indica que s’ha detectat que se li va abonar la prestació per un import superior al què li hagués correspost, significa que durant la revisió de la PECATA s’ha determinat que es van produir errors en el càlcul de la quantia diària que es va establir per a la seva prestació o en els dies en què se li van abonar prestacions, en ambdós casos la conclusió és que se li va abonar la prestació per un import superior al què li hagués correspost.

Per poder revisar novament la seva prestació haurà d’aportar, juntament amb les seves al·legacions, la següent documentació i informació:

 • Documentació que acrediti haver estat cotitzant per la contingència de cessament d’activitat durant els 12 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma (12 mesos anteriors al 14/03/2020): entre d’altres, podrà ser un certificat de la TGSS o una còpia dels càrrecs de cotització realitzats per la TGSS en el referit període.
 • Certificat de bases de cotització emès per la Tresoreria General de la Seguretat, en el qual constin, els 18 mesos anteriors a juliol de 2020 (o els mesos en què hagués estat d’alta en el règim especial).
 • Llibre de família, per verificar el nombre de fills a càrrec.
 • Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2020, per verificar l’activitat desenvolupada.

4. Dubtes després de superar-se el termini del tràmit d’audiència

Superat el termini conferit en el tràmit d’audiència, la Mútua procedirà emetre resolució definitiva valorant les al·legacions i/o documentació addicional que pugui haver rebut.

Amb la informació obrant a l’expedient emetrà alguna de les següents resolucions definitives:

a) Resolució que elevi a definitiu l’acord provisional: s’emetrà quan les al·legacions i/o documentació aportada hagin permès resoldre favorablement les incidències detectades. En aquest cas, es declararà correcte l’accés a la prestació i també les quanties abonades.

b) Resolució que anul·li l’acord provisional: si malgrat les al·legacions i/o documentació aportada no permetessin aclarir les incidències que impedien de reconèixer l’accés a la prestació i, per tant, a les quantitats percebudes. En aquests casos s’emetrà una resolució que revoqui l’acord provisional, declari les quantitats abonades com a prestacions indegudes i reclami les esmentades quantitats en la seva totalitat.

c) Resolució que modifiqui l’acord provisional: s’emetrà quan les al·legacions i/o documentació aportada hagin permès resoldre les incidències que poguessin impedir l’accés a la prestació, però no fossin suficients per determinar que el total de l’import abonat fos el correcte. En aquests casos s’emetrà una resolució favorable en relació amb el dret d’accés a la prestació, però declararà que part de les prestacions abonades van ser indegudes, procedint-se a reclamar les quanties abonades en excés.

Tal com s’informa al final de la resolució que se li ha enviat, si no fos d’acord amb l’esmentada resolució, podrà presentar reclamació prèvia a la via judicial.

El termini per presentar la reclamació prèvia és de 30 dies hàbils (és a dir, exclosos dissabtes, diumenges i dies festius) comptats des de la data en què va rebre la resolució.

Atès que aquesta reclamació prèvia és preceptiva per a l’inici de la via judicial posterior, recomanem que la presente per algun mitjà que acrediti fefaentment el seu lliurament.

Superat el termini conferit en el tràmit d’audiència, la Mútua no té obligació d’analitzar les al·legacions o documentació rebuda. No obstant això, si el seu expedient encara no hagués estat resolt, la Mútua, amb l’objectiu resoldre'l amb la major informació possible, sí analitzarà la documentació rebuda (fins i tot fora de termini).

Al contrari, si la Mútua rebés les seves al·legacions i/o documentació una vegada emesa la resolució, si aquesta fos contrària als seus interessos, haurà de presentar una reclamació prèvia (en la qual podrà incorporar les al·legacions i/o documentació que la mútua no va poder valorar en emetre la resolució).

5. Exemples de com omplir el formulari d’al·legacions per acreditar la reducció de la facturació

Suposant que va percebre la prestació amb efectes de l’1 d’abril de 2020, haurà d’omplir aquest formulari seguint les següents pautes:

 • En l’apartat (A) haurà de consignar la facturació en cada un dels mesos inclosos en el trimestre del mes en què acrediti la reducció de facturació (l’abril, el maig i el juny) i haurà de marcar exclusivament la casella del mes d’abril.
 • En l’apartat (B) haurà de consignar la facturació de tots els mesos de la taula en què hagi estat d’alta en el Règim Especial i haurà de triar el criteri amb què vol que es calculi la reducció de la facturació (comparant el mes d’abril amb el segon semestre de 2019 o amb els 6 mesos naturals i anteriors al mes d’abril de 2020). Suposant que el període més favorable (el que té un volum de facturació major) fos el del 2n semestre de 2019, es marcaria aquesta opció.

La documentació que hauria d’aportar juntament amb la declaració jurada seria la següent:

 • Còpia del model 303 dels trimestres: 3r i 4t de 2019 + 2n de 2020.
 • Còpia del model 130 dels trimestres: 2n, 3r i 4t de 2019 + el 1r i 2n de 2020.
 • Documentació comptable que justifiqui la facturació dels mesos juliol a desembre de 2019 i dels mesos d’abril, maig i juny de 2020 (preferiblement fent servir l’Excel facilitada juntament amb el formulari, encara que admetent-se qualsevol altre document admès en dret).

Finalment haurà de custodiar i posar a disposició de Fraternitat-Muprespa els originals de les factures d’ingressos o vendes que justifiquin els imports consignats.

 

 

Suposant que va percebre la prestació amb efectes del 14 de març de 2020, haurà d’omplir aquest formulari seguint les següents pautes:

 • En l’apartat (A) haurà de consignar la facturació en cada un dels mesos inclosos en el trimestre del mes en què acrediti la reducció de facturació (gener, febrer i els dos períodes de març) i haurà de marcar exclusivament la casella del mes del període març (14 a 31).
 • A l’apartat (B) haurà de consignar la facturació de tots els mesos de la taula en què hagi estat d’alta en el Règim Especial i haurà d’elegir el criteri amb què vol que es calculi la reducció de la facturació (comparant el període del 14 al 31 de març amb el segon semestre de 2019 o amb els 6 mesos naturals i anteriors al mes elegit). Suposant que el període més favorable (el que té un volum de facturació major) fos el dels 6 mesos naturals anteriors, es marcaria aquesta opció.

La documentació que hauria d’aportar juntament amb la declaració jurada seria la següent:

 • Còpia del model 131 de l’1r trimestre de 2020.
 • Documentació comptable que justifiqui la facturació del període comprès entre l’1 de setembre de 2019 a 31 de març de 2020 (diferenciant el mes de març la facturació de l’1 a 13 de la corresponent al 14 a 31). En aquest sentit es recomana aportar l’Excel facilitada juntament amb el formulari, encara que seria admissible qualsevol altre document admès en dret.

Finalment haurà de custodiar i posar a disposició de Fraternitat-Muprespa els originals de les factures d’ingressos o vendes que justifiquin els imports consignats.

 

Vote up!

Points: 2

You voted ‘up’