NIE

Sigla de Número de Identidade de Estranxeiro. É un documento necesario e expedido pola Dirección Xeral da Policía (Ministerio do Interior) para os estranxeiros que se relacionen con España por razón dos seus intereses económicos, profesionais ou sociais, sempre que non se encontren en situación irregular no territorio nacional.

Consta dun 'X' ou 'E' iniciais, 7 cifras e outra letra final de control.