Asistencia sanitaria en el extranjero

Assistència sanitària a l'estranger

A l'empara d'allò que la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social indica:

Fraternidad Muprespa Trámite Extranjero

"A l'àmbit dels estats pertanyents a la Unió Europea, a l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa i al d'aquells amb els quals existeixen acords bilaterals en els quals hi hagi prevista la cobertura de les prestacions sanitàries, no podran contreure's obligacions amb càrrec al pressupost de la Seguretat Social que responguin a prestacions sanitàries que siguin coincidents amb les quals es deriven de l'aplicació del previst als Reglaments (CEE) 1408/71 i 574/72 del Consell, ni amb aquelles que se serveixin en aplicació dels esmentats acords bilaterals. En els casos d'assistència sanitària urgent, immediata i de caràcter vital s'estarà en el previst al Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre".

en el cas de produir-se un accident (o contingència) professional a l'estranger s'assimilarà l'assistència sanitària a l'estranger a la qual es rebi en aquest mateix àmbit per qualsevol altra contingència en la condició de ciutadà d'Espanya.

quins serveis inclou l'assistència sanitària de la mútua als treballadors desplaçats a l'estranger?

Serveis

L'assistència sanitària que la Mútua ofereix als seus treballadors protegits en cas de desplaçament a l'estranger inclou:

  • Orientació telefònica, al número habilitat a aquest efecte,, 900 269 269 o (+34) 913 896 398 (Més informació)
  • Assistència d'urgència i continuació de la mateixa, amb els mitjans i extensió que corresponguin en funció de la normativa aplicable i convenis existents.
  • Pagament del transport sanitari que pugui requerir-se per la Mútua per a la continuació del tractament en territori nacional.

Quins requisits cal complir per accedir a aquest tipus d'assistència?

Requisits

La cobertura per la Mútua de les despeses d'assistència sanitària a l'estranger queda supeditada als mateixos requisits i en els mateixos termes que en territori nacional quant a la relació d'assegurament, manifestació per l'empresa de la relació laboral de la lesió i acceptació de la mateixa per la Mútua.

A més, l'acceptació quedarà condicionada a què l'empresa i el treballador hagin complert els requisits en cada cas necessaris i sol·licitat l'assistència als establiments emparats per la normativa o convenis en vigor.