Assistència sanitària a l'estranger

Fraternidad-Muprespa tràmit estrangerSi es produeix un accident de treball a l’estranger, l’assistència sanitària que es presti al treballador s’assimilarà a la que rebi en aquest mateix àmbit per qualsevol contingència a Espanya.

Què s’ofereix als treballadors desplaçats a l’estranger?

 • Orientació telefònica al número habilitat a aquest efecte:

(+34)  900 269 269

(+34) 913 896 398

 • Assistència d’urgència i continuació d’aquesta, amb els mitjans i l’extensió que corresponguin en funció de la normativa aplicable i convenis existents.
 • Pagament del transport sanitari prèvia autorització de la Mútua per a la continuació del tractament al territori nacional.

Requisits per a la cobertura de la Mútua

 • Els mateixos requisits i en els mateixos termes que al territori nacional quant a la relació d’assegurament.
 • Manifestació per part de l’empresa de la relació laboral de l’accident.
 • Acceptació per part de la Mútua.
 • A més, l’acceptació quedarà condicionada al fet que l’empresa i el treballador hagin complert els tràmits en cada cas necessaris i sol·licitat l’assistència en els centres emparats per la normativa o els convenis en vigor.

Tràmits

Abans de fer el viatge, el treballador i l’empresa han de dur a terme les gestions  corresponents per als treballadors desplaçats a l’estranger a la Seguretat Social:

 • Emplenar els formularis específics del país de destinació i presentar-los a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • Sol·licitar la targeta sanitària europea (TSE) —per als països de la UE, l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i Suïssa.
   

Reintegrament de les despeses

 • La Mútua no avançarà cap import per l’assistència sanitària rebuda.
 • Als països sense conveni bilateral d’assistència sanitària, les despeses sempre seran abonades per l’empresa al centre sanitari que l’hagi prestat. Aquests imports seran reintegrats prèvia presentació de la documentació oportuna.
 • Per a la resta de països del món, també s’hauran d’utilitzar els serveis sanitaris públics i fer efectius els imports de l’assistència sanitària rebuda. Aquests imports seran reintegrats prèvia presentació de la documentació oportuna.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 1

You voted ‘up’