Comissió de Control i Seguimient

Òrgan competent de cada mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la concessió dels beneficis derivats de la reserva d’assistència social que tingui establerts a favor dels treballadors protegits o adherits, i els seus drethavents, que hagin patit un accident laboral o una malaltia professional i es trobin en un estat o situació de necessitat especial. Els beneficis seran potestatius i independents dels compresos en l’acció protectora de la Seguretat Social.

Estarà integrada pel nombre de membres que s’estableixi reglamentàriament, els quals estaran distribuïts, per parts iguals, entre els representants dels treballadors de les empreses associades i els representants d’empresaris associats, i aquests darrers són designats per la Junta Directiva; així mateix, tindran representació els treballadors adherits.