Comunicat mèdic de baixa

Document oficial expedit pel facultatiu que va fer el reconeixement del treballador que ha sofert l'accident de treball o la malaltia professional, pel qual es decreta la seva situació de baixa (inclou el diagnòstic, la descripció de la limitació de la capacitat funcional i la durada probable del procés patològic).

Aquest comunicat mèdic:
  • Origina la iniciació d'actuacions que condueixin a la declaració o denegació del dret al subsidi.
  • Ha d'anar precedit d'un reconeixement mèdic que permeti la determinació objectiva de la incapacitat temporal per al treball habitual.
  • S'emplenarà en quatre exemplars:
    • L'original, destinat a la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu Servei Públic de Salut, i la còpia que ha de remetre, en el termini de 5 dies, a l'entitat gestora o, si escau, a la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, hauran d’incloure el diagnòstic, la descripció de la limitació en la capacitat funcional del treballador i la durada probable del procés patològic.
Si el facultatiu que expedeix el comunicat no pot determinar l'entitat gestora o col·laboradora, lliurarà al treballador, en un sobre tancat, la còpia destinada a aquestes entitats, perquè els la remeti directament en el termini de 5 dies, pel mitjà més idoni, o bé la presenti a la mateixa empresa, juntament amb la còpia que s'especifica a l'apartat següent.
  • El facultatiu lliurarà les altres dues còpies al treballador, el qual en conservarà una còpia per a ell mateix i remetrà l'altra a l'empresa, en el termini de 3 dies comptats a partir de la data de la seva expedició. Al seu torn, l'empresa en remetrà la còpia, un cop emplenada, signada i segellada, a l'entitat gestora o a la mútua, si escau, en el termini de 5 dies, comptats a partir del dia de la seva recepció, tret que aquesta empresa hagi assumit el pagament de la prestació, derivada de contingències comunes, en règim de col·laboració voluntària.
    • Els serveis mèdics de la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, quan la causa de la baixa mèdica es degui a un accident de treball o a una malaltia professional i el treballador presti serveis en una empresa que hagi concertat la protecció d’aquestes contingències amb una mútua, o es tracti d'un treballador per compte propi que també hagi concertat amb una mútua la cobertura de la prestació econòmica d'incapacitat temporal. En aquests casos, no caldrà remetre les còpies del comunicat de baixa ni a la Inspecció Sanitària del Servei Públic de Salut corresponent, ni a l'entitat gestora.