Comunicat mèdic de confirmació de baixa

Els comunicats mèdics de confirmació de la baixa, derivada de contingències comunes o professionals, seran expedits per:
 • El facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut. Aquests comunicats es faran:
  • Al 4t dia de l'inici de la situació d'incapacitat i, mentre es mantingui, cada 7 dies a partir del primer comunicat de confirmació, si la incapacitat deriva de contingències comunes.
  • Als 7 dies naturals següents a l'inici de la incapacitat i, successivament, cada 7 dies a partir del primer comunicat de confirmació, si la incapacitat deriva d'un accident de treball o una malaltia professional.
  • En quatre exemplars:
   • L'original, destinat a la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu Servei Públic de Salut, i la còpia que aquest ha de remetre, en el termini de 5 dies, a l'entitat gestora o a la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, hauran d’incloure el diagnòstic, la descripció de la limitació en la capacitat funcional del treballador que motiva la continuació en la situació d'incapacitat temporal i la durada probable del procés patològic.
   • El facultatiu lliurarà les altres dues còpies al treballador, el qual en conservarà una còpia per a ell mateix i remetrà l'altra a l'empresa, en el termini de 3 dies comptats a partir de la data de la seva expedició. Al seu torn, l'empresa en remetrà la còpia, un cop emplenada, signada i segellada, a l'entitat gestora o a la mútua, si escau, en el termini de 5 dies, comptats a partir del dia de la seva recepció, tret que hagi assumit el pagament de la prestació en règim de col·laboració voluntària.
   • Si durant el període de baixa s’esdevé l'extinció del contracte, correspon al mateix treballador presentar davant l'entitat gestora o la mútua, en el mateix termini fixat per a l'empresa, els comunicats de confirmació de baixa.
   • El tercer comunicat de confirmació, i els successius comunicats, amb una periodicitat de 4 setmanes, hauran d'incloure un informe mèdic complementari, expedit pel facultatiu que faci els comunicats, en el qual es facin constar les malalties patides, el tractament prescrit, l'evolució de les malalties i la seva incidència sobre la capacitat funcional, a banda de la durada probable del procés.
 • Els serveis mèdics de la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, quan la causa de la baixa mèdica es degui a un accident de treball o a una malaltia professional i el treballador presti serveis en una empresa que hagi concertat la protecció d’aquestes contingències amb una mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, o es tracti d'un treballador per compte propi que també hagi concertat amb una mútua la cobertura de la prestació d'incapacitat temporal. En aquests casos, no caldrà remetre les còpies del comunicat ni a la Inspecció Sanitària del Servei Públic de Salut corresponent, ni a l'entitat gestora.