Empresa

Dende un enfoque económico entendemos a empresa como o conxunto de recursos materiais e humanos orientada á produción de bens e servizos, destinados á súa venda no mercado, coa finalidade de obter un beneficio.
Para os efectos da Seguridade Social consideramos a empresa como toda persoa natural ou xurídica, pública ou privada, por cuxa conta traballan as persoas incluídas no campo de aplicación de calquera Réxime de Seguridade Social, estando estes traballadores suxeitos ao seu poder de dirección e organización.