El paper de l'empresa associada en el govern de la Mútua

Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 275, és una associació privada d’empresaris, sense ànim de lucre, que té per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social.

Les empreses associades participen en la seva activitat a través dels seus òrgans de govern, dels quals la Junta General és l’òrgan de govern superior i està integrada per tots els empresaris associats.

PARTICIPACIÓ EN LA JUNTA GENERAL

La Junta General de Fraternidad-Muprespa es reuneix amb caràcter ordinari una vegada a l’any per aprovar l’avantprojecte de pressupostos i els comptes anuals, i també per decidir sobre qüestions importants de l’activitat de la Mútua. Per a això, els acords de la Junta General s'aproven per majoria simple dels vots presents o representats dels mutualistes.

Per apropar l’activitat de la Mútua a les empreses associades i promoure la participació en l’òrgan de govern superior, posem a la vostra disposició les cèdules d’assistència amb les quals podeu confirmar la presència a la Junta General o delegar el vot i donar instruccions per exercir-lo.

LA PARTICIPACIÓ ÉS IMPORTANT

El nostre desig és aconseguir la màxima implicació dels mutualistes en la gestió de Fraternidad-Muprespa sobre la base de la transparència i la informació fluida. La legitimació per assistir a la Junta General així com per exercir el dret a vot s’han d’acreditar mitjançant la inscripció de l’empresari en el registre d’empreses associades de la mútua o bé mostrant el document d’associació o, si escau, el document de proposició d’associació, així com els documents relatius a aquestes finalitats, expedits pels serveis de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els empresaris els convenis dels quals entrin en vigor una vegada vençut el termini d’acreditació anticipada es podran acreditar el mateix dia que tingui lloc la Junta, i fins abans que comenci. Així mateix, té els drets d’assistència i de vot un representant dels treballadors al servei de l’entitat.

Presentació de la cèdula d’assistència a través de l’Oficina Digital

Podeu fer arribar fàcilment a Fraternidad-Muprespa la cèdula d’assistència a la Junta General a través de la nostra Oficina Digital. Feu clic a l’enllaç “Presentar cèdula Oficina Digital” per fer-nos arribar la cèdula d’assistència de manera àgil. En cas que no disposeu d’usuari de l’Oficina Digital, us suggerim que sol·liciteu ara el vostre usuari per gaudir de tots els serveis que ofereix la nostra Oficina Digital. Per sol·licitar usuari feu clic al vincle “Presentar cèdula Oficina Digital” i a continuació seleccioneu “Sol·licitar usuari”.

Emplenar la cèdula electrònica d'assistència

A la primera part de la cèdula electrònica (zona superior), que s’ha d’emplenar sempre, hi ha diversos espais en blanc:

 1. A favor del Sr./Sra.: S’ha d’emplenar amb el nom del representant (persona física) de l’empresa associada (sia persona física o jurídica).
  • Si l'empresa associada és una persona física: el seu nom i cognoms o el de qualsevol apoderat.
  • Si l'empresa associada és una persona jurídica: el nom i cognoms de qualsevol apoderat.
 2. DNI: S’ha d’emplenar amb el DNI del representant (persona física) indicat a l’espai anterior; o amb el número de passaport o targeta de residència, si és estranger.
 3. De l’empresa associada: S’ha d’emplenar amb el nom de l’empresa associada (persona física o jurídica).

Delegar el vot

La part inferior de la cèdula electrònica és per si no es pot o no es vol assistir personalment a la Junta General; en aquest cas, podeu delegar el vot en qualsevol altre associat que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions socials.

En aquests casos, els espais en blanc s’han d’emplenar d’aquesta manera:

 1. En l’empresari associatS’ha d’emplenar amb el nom de l’Empresa associada en la qual es delega.
 2. Document d’associació núm.: S’ha d’emplenar amb el número del document d'associació de l'empresa.
 3. Representat pel Sr./Sra.: S’ha d’emplenar amb el nom del representant de l’empresa associada.
 4. A més, s'ha de posar una ics (X) en l'opció de vot triada.

El signant, en nom de l’empresari associat, ha de ser qui figuri com a representant a l'anvers.

Lliurar o enviar la cèdula electrònica

El lliurament de la cèdula es pot fer a través de l’Oficina Digital de Fraternidad-Muprespa, o per correu electrònic a l’adreça següent: junta.general@fraternidad.com o físicament (original o impresa) a qualsevol centre d’atenció de Fraternidad-Muprespa, on podeu sol·licitar-ne un exemplar en blanc.

Si voleu remetre la cèdula a través de l’Oficina Digital, accediu al sistema i feu clic a l’accés directe “Cèdula Junta General”. Si la voleu remetre en format electrònic, podeu baixar, emplenar, imprimir i signar/segellar la cèdula, i posteriorment fer-ne una fotografia o escaneig, de manera que la imatge sigui nítida i la informació perfectament llegible.

    És important que remeteu, degudament emplenada, la cèdula abans del proper dia 19 de juliol de 2022

Celebració de la Junta General 2022

La Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 275, amb domicili social a Madrid, a la plaça de Cánovas del Castillo, número 3, per complir el que disposa l’article 24 dels seus Estatuts socials, convoca les seves empreses mutualistes associades a Junta General ordinària, que se celebrarà a Madrid, a la sala d’actes de l’Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, situat al passeig de La Habana, número 83-85, el dia 21 de juliol de 2022 (dijous), a les dotze trenta hores en primera convocatòria i a les tretze hores del mateix dia en segona, si fos el cas.

L'ordre del dia serà el següent:

 • PRIMER.- Examen de la gestió social.
 • SEGON.- Aprovació, a proposta de la Junta Directiva, dels comptes i la memòria anuals corresponents a l'exercici 2021, acompanyats de l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la Seguretat Social.
 • TERCER.- Aprovació de l’avantprojecte de pressupostos per a l’any 2023 i, si escau, delegació en la Junta Directiva de les facultats per aprovar l’avantprojecte.
 • QUART.- Aprovació de l’informe anual de la Junta Directiva sobre el compliment del Codi de conducta de Fraternidad-Muprespa per a la realització d'inversions temporals, durant l'exercici 2021.
 • CINQUÈ.- Designació i remoció de membres de la Junta Directiva.
 • SISÈ.- Torn obert de paraules.
 • SETÈ.- Aprovació de l'acta de la Junta General.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 3

You voted ‘up’