Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Què és?

Durant l’embaràs i la lactància natural tindrà la naturalesa de prestació derivada de contingències professionals.

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Aquesta prestació està inclosa en l’acció protectora de tots els règims del sistema de la Seguretat Social i es concedirà en els termes i les condicions previstos per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

Com es tramita?

 • La treballadora ha de comunicar a l’empresa la seva situació d’embaràs. Abans haurà de sol·licitar al Servei Públic de Salut (ginecòleg o metge de família) un informe mèdic en què es manifesti la seva situació d’embaràs i la data probable del part.
 • Una vegada comunicat el seu estat d’embaràs a l’empresa, si el lloc de treball suposa un risc per a la nova situació de la treballadora, s’hauran d’adoptar les mesures preventives necessàries o, si escau, el canvi de lloc de treball.
 • Quan aquesta adaptació no sigui possible o si, malgrat aquesta adaptació, les condicions del lloc de treball poden seguir influint negativament en la salut de la treballadora, haurà de sol·licitar a la Mútua un certificat mèdic de risc.

Per evitar desplaçaments innecessaris a la treballadora embarassada fins als nostres centres, abans d'anar a la Mútua, haurà de concertar telefònicament una cita prèvia i, a més, haurà de presentar la documentació següent:

 1. Formulari de sol·licitud de la prestació per risc durant l'embaràs.
 2. Fotocòpia del DNI (per les dues cares).
 3. Imprès a l’efecte de l’IRPF (model 145 de l’Agència Tributària).
 4. Informe mèdic del Servei Públic de Salut que acrediti la situació d’embaràs i la data probable de part [1].
 5. Declaració empresarial de la situació de risc.
 6. Avaluació del lloc de treball (“Disposició addicional segona del RD 295/2009, de 6 de març, i article 16.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals”).
 • El dia i l’hora fixats a la cita prèvia, la treballadora passarà a consulta amb un facultatiu de la Mútua, el qual emetrà un certificat mèdic que reconeixerà o desestimarà la situació de risc, sempre que hagi presentat la documentació indicada abans.
 • Si el metge de la Mútua considera que hi ha risc per a l’embaràs, a partir d’aquest moment, l’empresa podrà suspendre el contracte de treball i la treballadora podrà sol·licitar la prestació per risc durant l’embaràs aportant la documentació addicional següent: certificat de l’empresa sobre les bases de cotització.
 • Rebuda la documentació, i si es compleixen els requisits d’accés a la prestació, la Mútua emetrà una resolució en què es concedirà la prestació per risc durant l’embaràs i se n’efectuarà el pagament mensual mentre no es produeixi cap de les causes legals d’extinció. Aquesta documentació es pot presentar a qualsevol centre de la Mútua Fraternidad-Muprespa.

[1] Si l’informe mèdic del SPS no es fa en el model oficial de la Mútua, també s’hauran de presentar tots els informes mèdics i seguiments ginecològics que permetin acreditar que no ha existit ni existeix cap complicació inherent.

Quantia i durada

Consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora i la durada serà, en cas de risc d’embaràs, des del dia que s’iniciï la suspensió del contracte de treball fins que finalitzi el dia anterior al de la maternitat; i en la prestació de lactància natural: s’extingirà en el moment en què el fill compleixi nou mesos o la mare s’hagi reincorporat anteriorment al seu lloc de treball o a un altre de compatible amb la seva situació.

Formularis per a tràmits

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 10