Coberturas para autónomos

Traballador Autónomo Economicamente Dependente (trade)

Tamén a nova Lei, no Art°. 26, punto 3, define por primeira vez a figura do Traballador Autónomo Economicamente Dependente (TRADE) como “aqueles que realizan unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de forma habitual, persoal, directa e predominante para unha persoa física ou xurídica, denominada cliente, do que dependen economicamente por percibir del, polo menos o 75 por 100 dos seus ingresos por rendementos de traballo e de actividades económicas ou profesionais”. Non obstante, para consideralos como tales, deberán reunir simultaneamente cinco condicións.

 1. Non ter ao seu cargo traballadores por conta allea, nin contratar ou subcontratar con terceiros.
 2. Non executar a súa actividade de maneira indiferenciada cos traballadores que presten servizos baixo calquera modalidade de contratación por conta do cliente.
 3. Dispoñer de infraestrutura produtiva e material propios, necesarios para o exercicio da actividade e independentes dos do seu cliente.
 4. Desenvolver a súa actividade baixo criterios organizativos propios, sen prexuízo das indicacións de carácter xeral que poida recibir do seu cliente.
 5. Percibir unha contraprestación económica en función do resultado da súa actividade, de acordo co pactado co cliente.

Estas condicións específicas, ademais han de ir acompañadas dun contrato por escrito (ou dentro dun acordo de interese profesional) e rexistrado:

Sstema Especial para Traballadores por conta propia Agrarios (seta)

Pola Lei 18/2007 do 4 de xullo establécese, dentro do Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, e con efectos dende o 1 de xaneiro de 2008, o Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, no que quedarán incluídos os traballadores por conta propia agrarios, maiores de 18 anos, que reúnan os seguintes requisitos:

 • Ser titulares dunha explotación agraria e obter, polo menos, o 50 por 100 da súa renda total da realización de actividades agrarias ou outras complementarias, sempre que a parte de renda procedente directamente da actividade agraria realizada na súa explotación non sexa inferior ao 25 por 100 da súa renda total e o tempo de traballo dedicado a actividades agrarias ou complementarias das mesmas, sexa superior á metade do seu tempo de traballo total.
  • Considéranse actividades complementarias a participación e presenza do titular, como consecuencia de elección pública, en Institucións de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo ou profesional, sempre que estes se atopen vinculados ao sector agrario; tamén terán a consideración de actividades complementarias as actividades de transformación e venda directa dos produtos da súa explotación e as relacionadas coa conservación do espazo natural e protección do ambiente, ao igual que as turísticas, cinexéticas e artesanais realizadas na súa explotación.
 • Que os rendementos anuais netos obtidos da explotación agraria por cada titular desta non superen a contía equivalente ao 75 por 100 do importe, en cómputo anual, da base máxima de cotización establecida en cada momento no Réxime Xeral da Seguridade Social.
 • A realización de labores agrarios de forma persoal e directa en tales explotacións agrarias, aínda cando ocupen traballadores por conta allea, sempre que non se trate de máis de dous traballadores fixos ou, de tratarse de traballadores con contrato de traballo de duración determinada, que o número total de xornais satisfeitos aos eventuais agrarios non supere os 546 nun ano, computado de data a data. As limitacións na contratación de traballadores por conta allea enténdense aplicables por cada explotación agraria.
 • No caso de que na explotación agraria existan dous ou máis titulares, en alta todos eles no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, engadiráselle ao número de traballadores ou xornais previstos no parágrafo anterior un traballador fixo máis, ou 273 xornais ao ano, no caso de traballadores eventuais, por cada titular da explotación agraria, excluído o primeiro.

Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)

La Ley 20/2007 de 11 de julio, en su artº. 11, punto 1, define por primera vez la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) como “aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”.

No obstante, para considerarlos como tales, deberán reunir simultáneamente cinco condiciones:

 1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, ni contratar o subcontratar con terceros.
 2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación por cuenta del cliente.
 3. Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente.
 4. Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones de carácter general que pueda recibir de su cliente.
 5. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente.

Estas condiciones específicas, además han de ir acompañadas de un contrato por escrito (o dentro de un acuerdo de interés profesional) y registrado:

Coberturas voluntarias y obligatorias. Bases y tipos de cotización

Contingencias profesionales (Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales) Cobertura OBLIGATORIA (desde el 1/1/2019)
Prestación Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias comunes (Enfermedad Común o Accidente no Laboral) Cobertura OBLIGATORIA (desde el  1/1/2008)
Base mínima (mes) 960,60 €(*)
Base máxima (mes) 4.139,40 € (*)
Contingencias comunes 28,30%
Contingencias profesionales  1,3% (0,66 IT - 0,64 IMS)
Cese de Actividad                   0,90%
Formación profesional 0,10%

* El autónomo podrá elegir entre la base mínima y máxima que le corresponda según sus particularidades, con respecto a la normativa vigente.

 

Cobertura de Incapacidad, Muerte y Supervivencia Contingencias profesionales I.M.S. Cobertura OBLIGATORIA
Cobertura por Contingencias comunes Cobertura OBLIGATORIA
Prestación Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias comunes y Contingencias profesionales (Mejora) Opción VOLUNTARIA
Cese de Actividad Opción VOLUNTARIA
Base mínima (mes) 960,60
Base máxima (mes) 4.139,40 €
 
Contingencias comunes (sin I.T.)

18,75%: Cuando la base esté comprendida entre 960,60  y 1.152,60 euros/mes.

26,50%: Si cotiza por una base superior a 1.152,60 euros/mes, la cuantía que exceda.

Mejora Voluntaria I.T. 3,30% o (2,80% si además tiene cobertura cese de actividad o Contingencia profesional)

Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de la protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización en concepto de incapacidad permanentemuerte y supervivencia correspondiente al 1 por ciento, además de una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento para la financiación de las prestaciones previstas para el riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, aplicando en ambos casos, sobre la base de cotización elegida.

Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que opten o hayan optado por la totalidad de la cobertura de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicará según la tarifa de primas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a la cobertura de Cese de Actividad, el tipo de cotización aplicable será el 2,20 por ciento.

Contingencias profesionales (Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales) Opción OBLIGATORIA (desde el 1-1-2008)
Prestación Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias comunes (Enfermedad Común o Accidente no Laboral) Opción OBLIGATORIA (desde el 1-1-2008)

 

Contingencias profesionales (Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales) Opción OBLIGATORIA (Pendiente de desarrollo reglamentario)
Prestación Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias comunes (Enfermedad Común o Accidente no Laboral) Opción OBLIGATORIA (desde el 1-1-2008)

 

¡Vota negativo!

Puntos: -1

¡Gracias por su voto!