TRADE y SETA

Cobertures autònoms

S'entén per treballador per compte propi o autònom aquell que du a terme, de manera habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció per aquesta a contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, sigui o no titular d'empresa individual o familiar. Es presumeix, tret de prova en contra, que en l'interessat concorre la condició de treballador per compte propi o autònom si aquest ostenta la titularitat d'un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg.

Dins del règim especial de treballadors autònoms (RETA) es preveuen, a més, els casos especials següents:

 • Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA), per la Llei 18/2007, de 4 de juliol, i amb efectes des de l'1 de gener de 2008.
 • Treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), segons el capítol III del títol II de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

L'entrada en vigor de l'Estatut del treball autònom ha permès regular l'activitat de milions de treballadors per compte propi, que han vist reconeguts un conjunt de drets individuals i col·lectius, així com la millora del nivell de protecció social.

Els treballadors inclosos en el RETA, en donar-se d'alta a la Seguretat Social, han de cobrir les contingències professionals amb la mateixa mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual optin o hagin optat en el seu dia per gestionar la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes, i les contingències professionals són obligatòries des de l’01/01/2019 amb caràcter general. Així mateix, tindrà caràcter obligatori la protecció per cessament d’activitat (CATA) i per mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora.

Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA)

La Llei 18/2007, de 4 de juliol, estableix, dins del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i amb efectes des de l’1 de gener de 2008, el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA), en el qual quedaran inclosos els treballadors per compte propi agraris, majors de 18 anys, que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser titulars d’una explotació agrària i obtenir, almenys, el 50 per 100 de la seva renda total de la realització d’activitats agràries o altres de complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària exercida en la seva explotació no sigui inferior al 25 per 100 de la seva renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries o complementàries d’aquestes sigui superior a la meitat del seu temps de treball total.
  • Es consideren activitats complementàries la participació i presència del titular, com a conseqüència d’elecció pública, en institucions de caràcter representatiu, així com en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que aquests es trobin vinculats al sector agrari; també tindran la consideració d’activitats complementàries les activitats de transformació i venda directa dels productes de la seva explotació i les relacionades amb la conservació de l’espai natural i protecció del medi ambient, igual com les turístiques, cinegètiques i artesanals realitzades en la seva explotació.
 2. Que els rendiments anuals nets obtinguts de l’explotació agrària per cada titular d’aquesta no superin la quantia equivalent al 75 per 100 de l’import, en còmput anual, de la base màxima de cotització establerta en cada moment en el règim general de la Seguretat Social.
 3. La realització de tasques agràries de manera personal i directa en aquestes explotacions agràries, encara que ocupin treballadors per compte d’altri, sempre que no es tracti de més de dos treballadors fixos o, si es tracta de treballadors amb contracte de treball de durada determinada, que el nombre total de jornals satisfets als eventuals agraris no superi els 546 en un any, computat de data a data. Les limitacions en la contractació de treballadors per compte d’altri s’entenen aplicables per cada explotació agrària.
 4. En cas que a l’explotació agrària hi hagi dos o més titulars, tots d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), s’afegirà al nombre de treballadors o jornals previstos al paràgraf anterior un treballador fix més, o 273 jornals a l’any, en cas de treballadors eventuals, per cada titular de l’explotació agrària, exclòs el primer.

Treballador autònom econòmicament dependent (TRADE)

La Llei 20/2007, d’11 de juliol, a l'art. 11, punt 1, defineix per primera vegada la figura del treballador autònom econòmicament dependent (TRADE) com “aquell que exerceix una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, de qui depèn econòmicament per percebre’n almenys el 75 per 100 dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals”.

No obstant això, per rebre aquesta consideració ha de reunir simultàniament cinc condicions:

 1. No tenir a càrrec seu treballadors per compte d’altri, ni contractar o subcontractar amb tercers.
 2. No exercir la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació per compte del client.
 3. Disposar d'infraestructura productiva i material propis, necessaris per a l'exercici de l'activitat i independents dels del seu client.
 4. Desenvolupar la seva activitat sota criteris organitzatius propis, sens perjudici de les indicacions de caràcter general que pugui rebre del seu client.
 5. Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d'acord amb allò pactat amb el client.

Aquestes condicions específiques, a més, han d'anar acompanyades d'un contracte per escrit (o dintre d'un acord d'interès professional) i registrat:

Cobertures voluntàries i obligatòries. Bases i tipus de cotització

Contingències professionals (accident laboral i malalties professionals) Cobertura OBLIGATÒRIA (a partir de l’1/1/2019)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Cobertura OBLIGATÒRIA (a partir de l’1/1/2008)
Base mínima (mes) 944,40 €(*)
Base màxima (mes) 4.070,10 € (*)
Contingències comunes 28,30%
Contingències professionals  0,90% (0,46%  IT+0,44%  IMS)
Cessament d’activitat                   0,70%
Formació professional 0,10%

* L’autònom podrà escollir entre la base mínima i màxima que li correspongui segons les seves particularitats, respecte a la normativa vigent.

Cobertura d'incapacitat, mort i supervivència contingències professionals IMS Cobertura OBLIGATÒRIA
Cobertura per contingències comunes Cobertura OBLIGATÒRIA
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes i contingències professionals (millora) Opció VOLUNTÀRIA
Cessament d’activitat Opció VOLUNTÀRIA
Base mínima (mes) 944,40 €
Base màxima (mes) 4.070,10 €
 
Contingències comunes (sense IT)

18,75%: Quan la base estigui compresa entre 944,40  i 1.133,40 euros/mes.

26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.133,40 euros/mes, la quantia que ultrapassi.

Millora voluntària IT 3,30% o (el 2,80% si, a més, té cobertura per cessament d’activitat o contingència professional)

Els treballadors inclosos en aquest sistema especial que no hagin optat per donar cobertura, en l’àmbit de la protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d’accidents laborals i malalties professionals han d’efectuar una cotització en concepte d’incapacitat permanentmort i supervivència corresponent a l’1%, a més d’una cotització addicional equivalent al 0,10% per al finançament de les prestacions previstes per al risc durant l’embaràs i el risc durant la lactància natural, aplicant en ambdós casos sobre la base de cotització escollida.

En el cas dels treballadors inclosos en aquest règim especial que optin o hagin optat per la totalitat de la cobertura de les contingències derivades d’accidents laborals i malalties professionals, s’aplicarà segons la tarifa de primes per a la cotització per accidents laborals i malalties professionals.

Per als treballadors que de manera voluntària s’acullin a la cobertura de cessament d’activitat, el tipus de cotització aplicable serà el 2,20%.

Contingències professionals (accident laboral i malalties professionals) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)

 

Contingències professionals (accident laboral i malalties professionals) Opció OBLIGATÒRIA (pendent de desenvolupament reglamentari)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)