Comunidade de Bens

Forma sinxela de asociación entre dous ou máis traballadores autónomos (socios comuneiros) para explotar un ben ou un dereito en común, achegando capital e traballo, cuxa responsabilidade fronte a terceiros será ilimitada e solidaria.
Carece de personalidade xurídica propia.