Data de efecto

...dos documentos de asociación.

Os documentos de asociación e Anexo cando corresponda, producirán efecto dende o día de iniciación da actividade, agás que a solicitude do empresario fose presentada na Dirección Provincial da Tesourería ou Administración desta con posterioridade ao inicio de actividade, en cuxo caso a data inicial de efectos será a da súa presentación.