Equipo de Valoración de Incapacidades

Órgano colexiado de carácter técnico, integrado no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), competente para avaliar a incapacidade laboral dos traballadores, en orde ao recoñecemento do dereito ás prestacións económicas por incapacidade permanente e ás indemnizacións por lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo.
O resultado da avaliación do Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) trasládase ao director provincial do INSS, mediante ditame-proposta non vinculante, para que dite resolución expresa sobre o procedemento incoado que será inmediatamente executiva.

Regulado por Real decreto 1300/1995