Sistema da Seguridade Social

Conxunto de réximes a través dos cales o Estado garante ás persoas comprendidas no seu campo de aplicación, por realizar unha actividade profesional ou por cumprir os requisitos esixidos na modalidade non contributiva, así como aos familiares ou asimilados que tivesen o seu cargo, a protección adecuada nas continxencias e situacións que a lei define.