Parte de asistencia sen baixa laboral

Documento oficial expedido polo facultativo que atende a ocorrencia dun accidente de traballo ou a manifestación dunha enfermidade profesional que non xeran, nin nun caso nin no outro, baixa laboral.