RETA

Acrónimo de Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos