Réximes Especiais da Seguridade Social

Aqueles traballadores que, polas características diferenciais da súa actividade profesional, non poidan afiliarse no Réxime Xeral quedarán integrados nalgún dos actuais Réximes Especiais da Seguridade Social:

  • Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA)
  • Réxime Especial dos Traballadores do Mar (conta allea e conta propia)
  • Réxime Especial da Minería do Carbón