Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social

É un Servizo Común da Seguridade Social e nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle o exercicio das funcións e competencias relativas ao asesoramento xurídico, así como á representación e defensa en xuízo, das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, nos termos previstos no Regulamento do Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 947/2001, do 3 de agosto.