Vigència

...dels documents d'associació.

Un cop denunciat el conveni d'associació, la mútua tindrà un termini de deu dies per lliurar a l'empresari la certificació acreditativa del cessament.