Autónomo economicamente dependente

Figura especial do RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos).
Traballador autónomo economicamente dependente (TRADE) é aquel que realiza unha actividade económica e profesional a título lucrativo e cuxos ingresos proveñen nun 75% como mínimo dun só cliente.