Enfermidade común

Alteración da saúde que non teña a condición de accidente non laboral, accidente de traballo ou enfermidade profesional.